Законосъобразно провеждане на обществени поръчки по ОПОС

21.04.2022

188

Управляващият орган (УО) на ОП „Околна среда 2014-2020 г.“ (ОПОС), на последващ контрол за законосъобразност на обществени поръчки с предмет: строителство или инеженеринг, проведени по реда на ЗОП или Глава IV от ЗУСЕСИФ, установява чести отклонения от нормативната уредба при формулиране на критерии за подбор - валидна застраховка „Професионална отговорност“, по отношение на участници обединения - https://www.eufunds.bg/bg/opos/node/9728

Чл. 2, ал. 2 от ЗОП, постановява, че възложителите нямат право да ограничават конкуренцията, чрез включване на условия или изисквания, които дават необосновано предимство или необосновано ограничават участието на стопански субекти в обществените поръчки и които не са съобразени с предмета, стойността, сложността, количеството или обема на обществената поръчка. Съгласно чл. 59, ал. 2 от ЗОП възложителите могат да използват спрямо участниците само критериите за подбор, които са необходими за установяване на възможността им да изпълнят поръчката.

Съгласно чл. 59, ал. 6 от ЗОП при участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.

При поставяне на изискване в обявлението и документацията за участие към участнците да притежават валидна застраховка „Професионална отговорност” съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ за строителство за определена категория строежи /например втора категория строеж/, се прави уточнение, че при участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критерия за подбор се доказва от всяко от лицата, включени в обединението, които ще изпълняват строителни дейности, съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединение.

Съгласно чл. 3, ал. 3 от Закона за Камарата на строителите (ЗКС), когато физически или юридически лица се обединяват за изпълнение на строежи или отделни видове строителни и монтажни работи, поне един от участниците в обединението трябва да е вписан в регистъра, т.е. достатъчно е един от членовете в обединението да има необходимата регистрация.

В чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството, са регламентирани минималните застрахователни суми за строителите за категории строежи от първа до пета. Съгласно чл. 6, ал. 2 от цитираната Наредба… „ако след сключване на застраховката застрахованото лице започне да осъществява дейност, свързана с категория строежи, за които са предвидени по-високи минимални застрахователни суми, сумите по застраховката трябва да бъдат съответно увеличени в срок 30 дни след настъпването на промяната.“

С оглед на изложеното изискването всеки участник в обединение, който ще изпълнява строителство, да притежава застраховка „Професионална отговорност“ за определена категория строежи /например втора/ към момента на подаване на офертата, необосновано ограничава участието на субекти, които имат право на основание чл. 3, ал. 3 от ЗКС да участват в изпълнението на строително монтажни дейности, съвместно с регистрирано по надлежния законов ред лице, но не са застраховани за изискуемата категория строежи. Съгласно чл. 6, ал. 2 от цитираната Наредба в случай на необходимост съответствието с изискването за минимална застрахователна сума следва да се постигне в рамките на 30 дни от настъпване на промяната. Такава „промяна“ към момента на подаване на офертата не е налице, тъй като не е сигурно, че участникът ще бъде избран за изпълнител.

В тази връзка разгледаният критерий за подбор не попада в изключенията на чл.59, ал.6 от ЗОП и води до нарушение на чл. 2, ал. 2 и чл. 59, ал. 6 от ЗОП във връзка с чл. 3, ал. 3 от ЗКС и чл. 6, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството.

УО на ОПОС обръща внимание на бенефициентите, при подготовка и провеждане на обществени поръчки с предмет строителство или инженеринг, да вземат предвид гореописаното нарушение.