Законодателна, изпълнителна и местна власт обединяват усилията си за хармонизиране на нормативната уредба и оценка по достойнство на труда на социалните работници

21.01.2022

299

На 20.01.2022 г. в Народното събрание се проведе съвместната среща между ръководството на Парламентарната комисия по труда, социалната и демографската политика, Министерството на труда и социалната политика и Управителния съвет на НСОРБ. В разговора взеха участие председателят на Комисията Искрен Арабаджиев, негови заместници и народни представители – членове на комисията, министърът на труда и социалната политика Георги Гьоков и неговите заместници – Лазар Лазаров и Иван Кръстев. Ръководството на НСОРБ бе представено от заместник-председателя и кмет на Троян Донка Михайлова, членът на УС и кмет на Самоков Владимир Георгиев, членът на Контролния съвет и кмет на Сливница Васко Стоилков, изпълнителният директор Силвия Георгиева и ръководителят на екип Даниела Ушатова.

Министърът на труда и социалната политика Георги Гьоков изтъкна, че добрите професионални отношения на експертно ниво между социалното ведомство и НСОРБ имат траен характер и позволяват и в бъдеще възникващите проблеми да бъдат решавани своевременно. Той подчерта, че водещ мотив в работата на всички, свързани с процеса на регламентиране, осигуряване и предоставяне на социални услуги и дейности в страната е вложените публични средства да водят до очаквания от хората ефект.

Основна тема в разговорите беше необходимостта от увеличаване на стандартите за делегираните от държавата дейности в социалната сфера, по която НСОРБ и МТСП нямат разминавания, но се очаква пълното им обезпечаване със законопроекта за държавния бюджет за 2022 г.

Заместник-председателят на УС на НСОРБ Донка Михайлова подчерта, че 100% от всички делегирани от държавата социални услуги се разкриват и предоставят от общините. Заетите лица в общинските социални услуги, финансирани чрез субсидии от държавния бюджет и от местните бюджети, са над 53 хил. души. Това са 1/3 от заетите в страната в сектор „Хуманно здравеопазване и социални дейности“. Тези специалисти и социални работници  обслужват над 140 хил. потребители в социалните услуги и още над 390 хиляди лица допълнително, на базата на проектно финансиране. Общинските служители ежедневно „отварят вратата“ на над половин милион граждани и често се единствените, с които тези граждани общуват и от които получават грижа. Това прави местните администрации особено чувствителни както към промените в уредбата на дейностите от социалната сфера, така и към достойното оценяване на труда на специалистите в сектора. Именно поради това НСОРБ постави като приоритетна тема в момента финансовото осигуряване на социалните услуги. Донка Михайлова запозна ръководството на МТСП и народните представители с проведените консултации с министъра на финансите по параметрите на държавния бюджет и ги оцени като сериозни и много задълбочени.

Тя изрази притеснението на своите колеги от факта, че трудът на работещите в сферата на социалните услуги остава недостатъчно оценен, особено в сравнение със сектори като образование и здравеопазване. Това създава сериозен риск за изтичане на квалифицирани специалисти. Като най-голямо предизвикателство пред общините в началото на 2022 г., тя определи разходите за персонал във връзка с увеличението на минималната работна заплата и влизането в сила на Наредбата за стандартите за заплащане на труда на служителите, осъществяващи дейности по предоставяне на социални услуги, които се финансират от държавния бюджет, приета с ПМС № 343 от 2020 г. Съгласно тази наредба всички очакват значително нарастване на заплатите на заетите в социалните услуги. В същото време, все още не е приет бюджета на държавата, а новите стандарти ще влязат в сила от 1 април, а сегашните услуги и длъжностите на заетите лица не са трансформирани към новите услуги, определени в ЗСУ. Не всички общини имат остатъчен ресурс от предходната година, с който да дофинансират разликата в средствата за заплати на служителите през първите месеци на годината. Друг проблем произтича от разпоредбите на чл. 98, ал. 2 от ЗПФ, които предвиждат ограничения по отношение на общинските бюджети, в ситуация, когато календарната година започва без приет Закон за държавния бюджет.

Изпълнителният директор на НСОРБ Силвия Георгиева обърна внимание, че отпуснатите бюджетни средства за подпомагане на работещите на първа линия в условията на ковидкризата, бяха насочени към административните структури на централната администрация и никога досега общинските служители, които всеки ден са в пряк контакт с гражданите, не са били признавани като работещи на първа линия.

Социалното ведомство е предложило средствата в държавния бюджет за 2022 г. да бъдат увеличени с над 148 млн. лв., каза заместник-министър Лазар Лазаров. В предложението са включени и необходимите средства за повишаване на възнагражденията на служителите, предоставящи социални услуги съобразно приетата през 2021 г. Наредба, която регламентира стандарти за заплащането на работещите в сектора.

Обърнато бе внимание на сериозния проблем, провокиран от рязкото поскъпване на електроенергията и другите енергоносители. Представителите на НСОРБ призоваха депутатите към приемането в спешен порядък на решения, които да обезпечат сигурното функциониране на основни обществени системи като здравеопазване, образование, социални дейности, култура и благоустройство, които към настоящия момент са приравнени от българското законодателство със стопанските субекти.

Депутатът Хасан Адемов обърна внимание на своите колеги, че когато става дума за стандарти по делегираните от държавата дейности, основно се разглеждат параметри, свързани с нивата на минималната работна заплата и осигурителните вноски. В комплекса на обществените услуги, обаче, има и много други параметри, подчерта той, които имат определящ характер и не трябва да бъдат подценявани.

Кметът на община Самоков и член на УС на НСОРБ Владимир Георгиев представи пред членовете на парламентарната комисия някои от приоритетните, по преценка на местните власти, промени в законодателството, които трябва да бъдат обсъдени и приети в следващите месеци. Като най-сериозен системен проблем в уредбата на обществените отношения в социалната сфера той открои факта, че е необходимо да се разшири целевата група на предоставяната от общините услуга „Асистентска подкрепа“. От друга страна  общините предоставят почти еднакви услуги за сходни целеви групи по различни закони, а други нуждаещи се лица с увреждания остават без подкрепа. Това затруднява както прилагането, така и в значителна степен ограничава имащите право на подкрепа да се възползват от своите права.

Силвия Георгиева допълни, че в момента в системата за социални услуги и подкрепа функционират няколко паралелни потока, с различни източници на финансиране и различни механизми на прилагане. Този хаотичен модел създава и допълнителна административна тежест и понякога процедурите и обработката на документи отнемат повече време и служители, отколкото реалната помощ за хората в нужда. Заетите в общинските администрации са около 28 хил. души, а само асистентите по двата закона – ЗСУ и ЗЛП,  на които общините също се явяват работодател, са над 35 хил. души.

Обсъдени бяха и предизвикателствата пред общините при изпълнението и приключването на европейските проекти от програмен период 2014-2020 г. за създаване на социална инфраструктура в условията на нарастващи цени на строителните материали.

Заместник-министър Иван Кръстев информира, че е разработен първоначален вариант на План за действие за периода 2022-2027 г. за изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа. За реализирането му са планирани инвестиции от 753 млн. лв. за създаването на  нови 348 социални и интегрирани здравно-социални услуги за резидентна грижа и съпътстващи специализирани и консултативни социални услуги за 5 220 лица с увреждания.

Част от финансирането ще бъде насочено към реформирането на съществуващите 82 дома за стари хора за извършване на строителни дейности, оборудване и обзавеждане, така че да отговорят на стандартите за качество на социалните услуги.

Той добави, че проектът на предварително картиране на социалните услуги в България за целите на програмирането на новия програмен период 2021-2027 г. е в напреднала степен и се очаква да бъде завършен през първото тримесечие на 2022 г. Предстои, поради различия в данни при предварителното картиране на социалните услуги да се проведе до края на месец март да се преразгледат планираните услуги на областно ниво. Във връзка със споделения от НСОРБ проблем с недостига на ресурс за строителство, поради нарастването на цените на строителните материали, г-н Кръстев сподели, че подобен проблем е отчетен и от МТСП, като по данни на МРРБ се касае за ръст в цените от 28-30%. Недостиг има както за проектите по изграждане на социалната инфраструктура, така и за тези в образователната, чийто обем по предварителни оценки е ок. 176 млн. лв.

Председателят на Комисията Искрен Арабаджиев благодари на НСОРБ за инициативата и изрази надежда добрият диалог на общините и законодателната власт да продължи. Той определи дискусията като важна и трасираща бъдещите параметри на сътрудничество между депутатите и местната власт, в която той самият има опит като заместник кмет на столичния район Студентски.