Задължително електронно възлагане на обществените поръчки – подготвителни дейности!

30.07.2019

2499

 

 

Електронно възлагане на обществените поръчки

Считано от 1 ноември 2019 г. националната платформа за електронни обществени поръчки става задължителна за ползване от всички заинтересовани лица от възлагателния процес. Платформата е публична, с денонощен режим на робота и достъпа до информацията в нея е безплатен и свободен.

От тази дата възлагането на всички обществени поръчки, включително и чрез рамкови споразумение и динамични системи за покупки трябва да се осъществява с електронни средства чрез използването на Централизираната автоматизирана Информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП) на електронен адрес – https://app.eop.bg/

Задължителното използване на електронната платформа ще бъде въведено поетапно.

Първият етап ще бъде задължителен от 1 ноември 2019 г., като ще се прилага от откриване на процедурите до получаване и отваряне на електронни заявления за участие и оферти, включително. Задължителна ще бъде и електронна комуникация в хода на възлагане на поръчките. Първоначално в платформата ще са налични 16 базови модула, като сред тях са „Е-регистрация“, „Е-обявяване“, „Е-подател“, „Е-документация“, „ Единният европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)“, „Обмен на информация в хода на процедурата“, „Е-оферта“, „Отваряне на оферти и заявления за участие“, „Провеждане на вътрешен конкурентен избор по РС“, „Е-каталог“, “Доклади и статистически отчети“, „Е-фактуриране“, „Служебен административен модул“, „Служебен модул за УРП“, „Служебен модул Генератор на образци/шаблони“ и „Служебен модул Интерпретатор на логически условия и формули за изчисляване“.

Първите модули вече са предоставени за запознаване от всички заинтересованите лица.

Втория етап ще бъде осигурен до края на 2020 г., като постепенно и поетапно ще бъдат предоставени и останалите 16 модула, за да се постигне електронизация на всички етапи. Сред тях ще бъдат „Планиране на потребностите“, „Електронно оценяване на офертите“, „Е-сключване на договор“, „Последващ контрол“, „Електронно разплащане“ и поддържане на „Профил на купувача“ на отделните възложители и др.

Обръщаме внимание, че всички общини, като възложители на обществени поръчки е необходимо своевременно да започнат подготовка включваща най-малко следните дейности:

 • навременна регистрация в централизираната електронна платформа;
 • разпределение на роли и определяне на едно лице (или лица), което придобива права на Администратор;
 • обучение на екипите по обществените поръчки;
 • проверка за наличието или закупуване на електронни подписи

Важен момент при електронното възлагане е, че всички документи в системата с правна сила следва да бъдат подписани с Квалифициран електронен подпис (КЕП). Позволява се използването на КЕП, предоставен от всички български доставчици, както и от всички европейски доставчици, включени в т.нар. Trusted list на Европейска комисия. Квалифицираният времеви печат ще бъде предоставян от доставчик на услугата, сертифициран от Комисията за регулиране на съобщенията. Това дава допълнителна сигурност на потребителите при извършване на определените действия.

До 01.11.2019 г. платформата ще позволява регистрация, запознаване и симулиране на процесите от всички потребители.

Възложителите ще могат да направят своята нова и задължителна регистрация и да се запознаят детайлно с разработените модули и наличните функционалности.

В тестовия период за потребителите не възникват правни последици от извършените от тях действия, свързани с процеса на възлагане на обществените поръчки. Единствено действията по регистрацията ще бъдат запазени, а останалите тестово публикувани данни ще бъдат изтрити на 31.10.2019 г.

Към момента тестово публикувани данни могат да бъдат видени на електронен адрес - https://app.eop.bg/today

Ранната регистрация в ЦАИС ЕОП ще Ви позволи: 

 • запознаване с функционалностите на системата преди 01 ноември 2019 г.;
 • време за разпределение на ролите в организацията на всеки един възложител и стопански субект;
 • обучение за работа с националната електронна платформа за обществени поръчки и използване на информацията, която е представена в двете ръководства за възложители и стопански субекти, налични в ЦАИС ЕОП;
 • предварителна подготовка на документите по новия ред;
 • успешно стартиране на процедури за възлагане на обществени поръчки от 01 ноември 2019 г.;
 • възможност за подготовка на оферти.

Предимствата и ползите от Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ са свързани с осигуряване на:

 • по-висока ефективност при разходване на публичните средства; осигуряване на публичност и прозрачност;
 • по-добър мониторинг върху пазара на обществените поръчки в страната;
 • проследяване на възлагателните процеси;
 • единна точка за достъп до цялата налична информация, свързана с конкретна процедура;
 • съкращаване на сроковете; намаляване на административната тежест.

 

Национален телефон за връзка с Центъра за обслужване на потребители на ЦАИС ЕОП е 0700 17 151, всеки работен ден от 09:00 ч. до 17:30 ч., за получаване на отговори по технически въпроси от експерти на АОП.