Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Подкрепа за подготовка на концепции за Интегрирани териториални инвестиции (ИТИ) и проекти/ проектни идеи за интегрирано градско и териториално развитие за периода 2021-2027

Начало | За общините | Безплатна експертна подкрепа за общинските европроекти за програмен период 2021 – 2027 г., | Подкрепа за подготовка на концепции за Интегрирани териториални инвестиции (ИТИ) и проекти/ проектни идеи за интегрирано градско и териториално развитие за периода 2021-2027

Подкрепа за подготовка на концепции за Интегрирани териториални инвестиции (ИТИ) и проекти/ проектни идеи за интегрирано градско и териториално развитие за периода 2021-2027

В рамките на настоящото направление можете да заявите необходимост от експертна и консултантска подкрепа в следните примерни услуги:

 1. Подкрепа за идентифициране на идеи за Концепции за ИТИ:
 • Документално проучване на конкретни идеи за интегрирани проекти - в рамките на район за планиране от ниво 2, в съответствие с приоритизираните в Интегрираните териториални стратегии на районите (ИТСР), Плановете за интегрирано развитие на общини (ПИРО) и секторните стратегии;
 • Идентифициране на общи потребности и потенциал за развитие на определена територия - определяне на конкретни общи проблем(и)/предизвикателство(а), както и потенциалът(ите) за развитие на съответната територия, които има възможност да се разрешат чрез пакет от взаимосвързани и допълващи се (интегрирани) проекти/проектни идеи, описание на тематичния обхват на проблемите/предизвикателствата на база социално – икономическите анализи в стратегическите програмни документи както на ниво район, така и на ниво община. При дефицит на конкретна публично достъпна информация, Изпълнителят предприема мерки за нейното осигуряване;
 • Определяне на индикативна целева територия за ИТИ (териториално обособена или функционално свързана) - на база идентифицирани общи потребности и потенциал за развитие;
 • Дефиниране на секторни политики с общи проблеми, потребности и потенциали за развитие, в т.ч. на база предварителното картиране на инвестициите в образователна, социална, здравна, пътна и културна инфраструктура, туристически атракции и индустриални паркове;
 • Дефиниране на потенциални общи проекти/ проектни идеи (инфраструктура, услуги, ПЧП) - на база предварително определени проекти, приоритизирани в ИТСР и в ПИРО, собствен анализ и резултати от обществени консултации;
 • Идентифициране на потенциални партньори (общини) за изпълнението на проектните идеи по концепция за ИТИ, изготвяне на оценка на капацитета за партньорство, вкл. очаквани роли в изпълнението на концепцията)[1];
 • Осигуряване съответствие между идентифицираните проекти и условията на финансиращите програми;
 • Проучване на рисковете, които биха могли да възпрепятстват реализирането на ИТИ (финансов и/или кадрови дефицит, външни фактори и др.).
 1. Определяне на партньори и възможни области на сътрудничество
 • Подготовка на предложение от иницииращата община към потенциалните партньори с представяне на очакваните ползи за всеки от участниците в ИТИ;
 • Организиране, модериране и провеждане на предварителни работни дискусии за идентифициране на проблемите и дефицитите на публични услуги, които могат да бъдат преодолени чрез общата ИТИ, определяне на възможностите за финансиране (чрез анализ на всички програми), обсъждане на варианти за териториално разпределение на инвестициите (съобразно потребностите и допустимостта на съответните общини и необходимите разходи);
 • Подпомагане служителите от съответните общини при организиране на срещи между общинските ръководства на партньорите (за определяне целите на ИТИ, избор на включените в него конкретни проекти, планиране на следващи стъпки).
 1. Консултиране на възможности за включване на селски общини в концепции за ИТИ
 • Идентифициране на възможностите за включване на селски общини в ИТИ (съвместно с граничещите с тях големи градски общини и/или само между селски общини), в т.ч. насочени към индустриални зони/паркове, пътна инфраструктура, устойчива мобилност, здравни услуги и други;
 • Анализ на възможностите за финансиране на съседни селски територии (в случай, че са включени в интегрирани проекти на градските общини);
 • Други услуги, необходими за включване в концепция за ИТИ.
 1. Провеждане на проучване за осъществимост
 • Подготовка на анализ на настоящото състояние - как услугата/услугите, идентифицирани за реализация чрез ИТИ се извършват от всяка община към момента, оценка на текущото ниво на обслужване във всяка община в количествено измерими мерки, качествен анализ на нивото на обслужване, оценка на разходите, които всяка община прави за извършване на услугата/услугите, идентифициране на възможностите за подобряване на качеството и/или намаляване на разходите за предоставяне на услугата/услугите чрез споделяне на общо оборудване и/или човешки ресурси; съвместни инвестиции и/или наемане на допълнителен персонал; друго;
 • Идентифициране и представяне на добри практики – примери от други общини, които вече са създали междуобщинско сътрудничество в сходни области;
 • Обобщаване на нормативните изисквания за създаване на междуобщинско сътрудничество в съответната тематична област;
 • Изготвяне на анализ за: размера на финансовия ресурс, който ще бъде спестен/намален след прилагането на ИТИ; оборудването, съоръженията, човешките и финансовите ресурси, които ще се изискват от всяка община; външните ресурси, които могат да бъдат мобилизирани (субсидии, безвъзмездно финансиране, финансови инструменти, кредитен ресурс, собствени средства); най-подходящите правни форми за създаване на ИТИ (договор, споразумение за сътрудничество, учредяване на юридическо лице); най-оптималната структура за организация и управление на ИТИ; потенциалните рискове пред ИТИ.
 1. Осигуряване на правна помощ в процеса на структуриране на партньорствата и подписване на споразуменията:
 • Предоставяне на юридически консултации на общините за възможностите за участие на икономически оператори като партньори в концепция за ИТИ (задължително изискване съгласно регламентите на ПРР);
 • Изготвяне на правен анализ за концепция с участие на икономически оператор (в случай, че общината вече е идентифицирала такъв) като партньор по ИТИ;
 • Подпомагане избора на правна форма за реализиране на ИТИ – становища и други анализи, необходими за осигуряване на съответствие между проекта на Споразумение за партньорство и регламентите на ЗМСМА по отношение междуобщинското сътрудничество;
 • Подкрепа за подготовката и подписването на Споразумения за партньорство – оценка на съответствието с действащата нормативна уредба, варианти за определяне на представители в управлението на партньорството, определяне на статута и приноса на другите партньори – членове на ИТИ, варианти за разпределение на правата и задълженията на партньорите, управление на бюджета, механизми за контрол и реашване на спорове и други.
 1. Експертна подкрепа при разработване на финансовата рамка на концепцията за ИТИ
 • Инвестиционно планиране (разчет за обема необходимо финансиране);
 • Финансов инженеринг и потенциални схеми за финансиране на инвестиции;
 • Анализ на възможностите за комбиниране на различни финансови източници в подкрепа на планираните инвестиции (Фонда за справедлив преход, инструмент за възстановяване, други секторни програми за 2021-2027г., вкл. Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони и други);
 • Консултиране за съответствие с правилата за държавна помощ за проектите, включени в Концепцията за ИТИ.
 1. Подготовка за разработване на Концепция за ИТИ
 • Разработване на съдържание на концепциите за ИТИ - на база актуален формуляр, изготвен от финансиращата програма/програми;
 • Определяне на целевата територия на ИТИ на база идентифицирани общи потребности и потенциал за развитие – информацията се предоставя в тектови и/или във вид на карти/схеми;
 • Подпомагане при съставяне на списък и описание на интегрираните проекти /проектни идеи в обхвата на концепцията за ИТИ;
 • Подпомагане при оценка на съответствие с приложимите европейски и национални документи;
 • План за изпълнение на ИТИ – включва План за изпълнение на концепцията, съдържащ ключови елементи, вкл.: бюджет – размер и източници на финансиране, финансиращи фондове, оперативни програми и приоритетни оси; график на всички проекти; кокретни цели за включване в концепцията за ИТИ, очаквани териториални резултати и индикатори за измерване на степента на изпълнение; координиране с други елементи на оперативните програми и с дейностите, използващи подхода на ВОМР, проекти по ЕЗФРСР и ЕФМДР; описание на системата за изпълнение и управление – структури и процедури на ниво партньорство по ИТИ.
 • Подпомагане процеса на подготовка на предварителните и предпроектни проучвания, процедури по оценка на въздействието върху околната среда, устойчивост и др.
 1. Подпомагане работата на Координиращ екип за ИТИ
 • Подпомагане на Координиращия екип за администриране на процеса по разработване на концепция за ИТИ в ролята на медиатор за подписване на Споразумение за партньорство;
 • Организиране на срещи/ преговори относно избор на правна форма, определяне на Водещия партньор; постигане на споразумение за разпределяне на разходите ; договаряне на споразумението за партньорство.
 1. Осигуряване на обществена подкрепа и информиране на заинтересованите страни
 • Разработване на Комуникационен план за работа със заинтересованите страни за съответната концепция за ИТИ, обхващащ процеса на подготовка и разработване;
 • Консултиране и/или участие при провеждане на събития за представяне пред заинтересованите страни на постигане на предварително споразумение за ИТИ;
 • Подпомагане подготовката на съответната общинска администрация – участник в ИТИ за представяне на концепцията за ИТИ пред Общинския съвет.
 1. Разработване на Формуляр за концепция за ИТИ:
 • Подкрепа за попълване на формуляр за концепция за ИТИ (съгл. образец в ИСУН);
 • Подкрепа за изготвянето на необходимите приложения към формуляра
 • Подкрепа при отразяване на корекции от Звеното за предварителен подбор на Регионалните съвети за развитие (РСР) (след подаване на концепцията).
 1. Подкрепа за подготовката на проекти, включени в концепции за ИТИ и/или проекти за интегрирано градско развитие:
 • Подпомагане комуникацията и реализацията на ангажиментите между партньорите бенефициенти по отделните проекти, включени в концепция за ИТИ;
 • Подпомагане кандидатстването с конкретни проекти (подкрепа за попълване на формуляри за кандидатстване, комплектоване на проектни предложения, отразяване коментари от оценката на проектите);
 • Подкрепа за разработване на мерки за осигуряване на публичност, модериране на партньорски срещи и публични обсъждания и други.
 1. Специфична подкрепа за градските общини от Северен централен регион (Русе и Велико Търново) и Североизточен регион (Варна):
 • Координиране и подпомагане процеса по структуриране и създаване на Звената за подбор;
 • Координиране и подпомагане процеса по структуриране и създаване на Комитетите за подбор на проекти;
 • Подкрепа за осигуряване дейността на експертните звена и комитети за подбор на проекти (изготвяне на заповеди, вътрешни правилници, длъжностни характеристики, правила за работа и други);
 • Фасилитиране участието на трите общини в концепции за ИТИ.

ТУК можете да видите, как да се възползвате от безплатната консултантска подкрепа.

Проект „ПРОГРЕС- Подкрепа за развитие на общините, градовете и регионите за европейско сближаване“ с Договор № BG05SFOP001-4.003-0001-C01 , се финансира от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. на обща стойност в размер на 9 428 656.24 лв. Безвъзмездната финансова помощ се предоставя в следното съотношение: 85% от Европейския социален фонд и 15% национално съфинансиране, което е 8 014 357,80 лв. европейско и 1 414 298,44 лв. национално съфинансиране.