Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Общо събрание

Начало | За нас | Управление | Общо събрание

Общо събрание

Общо събрание

Общото събрание на НСОРБ е върховен ръководен орган на Сдружението.

Членове на Общото събрание са общините, представени чрез своите делегати - кмета на общината и представител на съответния общински съвет. Всеки от тях има право на един глас.

Общото събрание има правомощия да:

  • приема, изменя и допълва Устава на Сдружението;
  • избира и освобождава с тайно гласуване членовете на Управителния съвет и на Контролния съвет;
  • приема програмата за дейността на Сдружението;
  • приема годишните отчети за дейността на Управителния и Контролния съвет;
  • приема годишния бюджет на Сдружението и отчета за неговото изпълнение;
  • отменя решения на Управителния съвет, които противоречат на закона, на Устава и на целите и задачите на Сдружението;
  • взема решение за прекратяване дейността на Сдружението;
  • определя размера на средствата за издръжка на дейността на административния персонал на Сдружението;
  • решава въпросите за уреждане на имуществените отношения при прекратяване на членство и за разпределянето на останалото след удовлетворяване на кредиторите имущество след ликвидация;
  • утвърждава статута и вида на отличията на Сдружението.

Общото събрание на НСОРБ се свиква от Управителния съвет или по искане на една трета от членовете на Сдружението.

Заседанията на Общото събрание са законни, ако на тях присъстват повече от половината от всички членове на организацията.

Преобладаващата част от решенията на Общото събрание се вземат с мнозинство повече от половината от присъстващите. Решения, свързани с приемане, изменение или допълвани Устава на Сдружението, както и такива за отмяна на противоречащи на Устава решения на Управителния съвет се вземат с мнозинство 2/3 от присъстващите.

За решения, свързани с въпросите за уреждане на имуществените отношения при прекратяване на  членство и за разпределянето на останалото след удовлетворяване на кредиторите имущество след ликвидация е неолходимо с мнозинство 2/3 от всички членове на НСОРБ.

Заседанията на Общото събрание са публични.