Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Контролен съвет

Начало | За нас | Управление | Контролен съвет

Контролният съвет e контролен орган на НСОРБ.

Той се състои от 5-ма членове, избрани от Общото събрание за срок от 4 години. Той контролира изпълнението на решенията на Общото събрание и Управителния съвет, на бюджета на Сдружението и следи за спазването на Устава на организацията.

Контролният съвет:

  • контролира изпълнението на решенията на Общото събрание и Управителния съвет;
  • контролира дейността на Управителния съвет и на изпълнителния директор;
  • следи за спазване на Устава и Правилник за устройството и дейността на НСОРБ
  • контролира изпълнението на бюджета на НСОРБ и финансовата дисциплина;
  • контролира управлението на имуществото на Сдружението и внася предложения в Общото събрание за неговото ефективно и законосъобразно използване;
  • при необходимост организира извършването на финансови ревизии;
  • дава становище по годишния отчетен доклад на Управителния съвет;

Заседанията на Контролния съвет се провеждат най-малко веднъж на три месеца. Контролният съвет отчита ежегодно своята дейност пред Общото събрание.