Вторият информационен ден по процедурата за ограмотяване на възрастни по ОП НОИР

26.02.2021

431


На https://www.eufunds.bg/bg/opseig/node/6850  е публикувана презентация от втория информационен ден в рамките на разяснителната кампания по процедура „Ограмотяване на възрастни - 2“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. (ОП НОИР). В информационният ден, който се проведе онлайн, участие взеха 90 лица, представители на заинтересовани страни като училища, неправителствени организации, РУО, АЗ, АСП, общини, др. Фокусът на срещата бе насочен към попълване и окомплектоване на проектните предложения и бяха представени по-важните въпроси, зададени по Условията за кандидатстване по процедурата.
Основната цел на процедура „Ограмотяване на възрастни – 2“ е подкрепа на уязвими групи за социално включване, чрез осигуряване на достъп до образование и обучение за по-добра реализация на пазара на труда.
Бюджетът на процедурата възлиза на 15 млн. лв., крайният срок за кандидатстване е 31 март.