Версия 5.0 на ОП НОИР

12.05.2021

454

На https://www.eufunds.bg/bg/opseig/node/7360, е публикувана версия 5.0 на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. (ОП НОИР).

В новата версия бюджета на Програмата е увеличен с определения по линия на REACT-EU за ОП НОИР финансов ресурс за 2021 г. Програмата е допълнена и с нова Приоритетна ос 5 „Равен достъп до училищно образование в кризисни условия“ със 100% финансиране от Европейския социален фонд в размер на 56 018 444 евро (109 562 555 лв.).

Инвестициите по новата ос целят закупване в кратки срокове на допълнителни дигитални устройства за поне 10% от учителите и учениците и провеждане на обучения на ученици, учители, образователни медиатори, родители, за да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи. Предвижда се и провеждане на синхронно обучение от разстояние в електронна среда на ученици за периода, в който те са поставени под карантина или не посещават дневна присъствена форма на обучение по медицински или уважителни причини. По този начин новата приоритетна ос ще подкрепи усилията за справяне с кризата, причинена от COVID-19 и последиците от нея в сектор „образование“.