Възможности за европейско финансиране за градовете в енергиен преход

14.09.2021

267

 

На https://energy-cities.eu/publication/the-eu-funding-opportunities/ може да намерите публикация с информация за възможностите за европейско финансиране за градовете ангажирани в декарбонизацията и енергийния преход.

Публикацията е изготвена от Европейската асоциация на градове в енергиен преход  Energy Cities и съдържа информация за 10 Програми, Планове и инициативи, които финансират или осигуряват видимост на мерки за адресиране изменението на климата. От тях могат да се възползват градовете в енергиен преход, за подкрепа постигането на целите на ЕС в областта на климата и енергетиката до 2050 г. (нулеви нетни емисии на парникови газове). Сред финансовите възможности са:

  • Програма „Хоризонт Европа“: бюджет 95.5 млрд. евро. Подкрепа за енергетика, мобилност, биоикономика, природни ресурси, околна среда и др. Покрива теми, като: справедлив преход, ВЕИ, градско възстановяване, кръгова икономика в градовете и регионите, включително техническа помощ, преход на хранителни системи и др.;
  • Програма Лайф, бюджет 1 млрд. евро. Финансиране за кръгова икономика и качество на живот; смекчаване и адаптиране към изменението на климата; преход към чиста енергия и др.;
  • Програми по Интеррег, като Урбакт, Европейската градска инициатива, Механизма за справедлив преход;
  • националните Планове за възстановяване и устойчивост.

Сред инициативите са: Конвента на кметовете, Споразумението за зелени градове, Европейския Баухаус и др.