Във Варна се проведе заседание на Постоянната комисия по образование, младеж, спорт и култура към НСОРБ

04.10.2020

154

Във фокуса на внимание бяха основните предизвикателства пред общините, във връзка с организацията и нормалното протичане на новата учебна година в условията на COVID 19 и проблемите, пред които пандемичната ситуация изправя културния живот в общините.

Председателят на комисията Лилия Христова - директор на дирекция „Образование и младежки дейности“ в  община Варна и заместник изпълнителният директор на НСОРБ Теодора Дачева – секретар на комисията, представиха ключовите законодателни промени, които дефинират нови ангажименти на местните администрации в сферата на образованието.

С промените в Закона за предучилищното образование в обхвата му вече попадат и 4-годишните. Това изисква от общините да бъдат осигурени необходимите условия за физическата среда, информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие, които да бъдат съобразени със съответните държавни стандарти. Подчертана бе ролята на Общинските съвети в цялостния процес по обхващане на 4-годишните и процедурите, които местните администрации следва да изпълнят, за да гарантират необходимото финансиране. Акцент в дискусията беше необходимостта от предварително постигане на консенсус с родителите по всички етапи от включването на 4-годишните деца в задължителния образователен процес.

Разгледани бяха и детайли от процедурите за подпомагане на родителите при заплащане на такси в предучилищното образование, осъществявано в държавните и общинските детски градини и училища, извън финансираното от държавата. Средствата от държавния бюджет за подпомагане на заплащането на дължими от родителите такси се предоставят по бюджета на съответния първостепенен разпоредител с бюджет, а условията и редът за пълно и/или частично подпомагане на заплащането на дължими от родителите такси се определят със съответния подзаконов акт. Предстои уточняване на конкретните финансови параметри, преди общините да пристъпят към изпълнението на предвидените в разпоредбите задължения.

Съгласно влезлите в сила промени държавата предоставя средства за родителите на деца от тригодишна възраст до постъпването им в I клас за компенсиране на разходите, пряко свързани с отглеждането и обучението им, когато детето не е прието за съответната учебна година поради липса на свободни места за целодневна или полудневна организация на предучилищното образование в държавна или общинска детска градина или училище, за които е кандидатствало, и не е предложено от общината по местоживеене на детето друго равностойно място в общинска детска градина или училище.

Пандемията постави пред изпитание цели сектори в обществения живот, а сред най-засегнатите е културата. Въпреки въведените облекчения по отношение на противоепидемичните мерки, ограниченията за организиране на събития, в това число и културни прояви, свързани с нормалното функциониране на общинските културни институти и читалищата, остават. В редица общини значителна част от проявите, включени в културните календари, бяха отменени, но други, намериха нови възможности за генериране на творчески идеи и поддържане на нормален обществен живот. Кризата се превърна в шанс много открити публични пространства, включително и такива, на територията на музеи, археологически обекти или архитектурни резервати да разкрият нов потенциал за разнообразяване на културния живот в общините. Заместник-председателят на ПК на НСОРБ и заместник-кмет на община Бургас Диана Саватева представи опита на община Бургас в тази посока. Още през пролетта местната администрация стартира амбициозна програма , която консолидира усилията на културния и туристическия сектор. Това сътрудничество даде възможност за реализиране на богата културна програма и постигане на 95% заетост на хотелската база на територията на общината, независимо от спазването на противоепидемичните ограничения.

Членовете на Постоянната комисия по образование, младеж, спорт и култура към НСОРБ се запознаха с напредъка в преговорите по съставянето на Бюджет 2021 и с конкретните предложения на общините в секторите образование и култура.