Въпроси и отговори по Програмата за развитие на регионите за програмен период 2021-2027

25.09.2020

210

От Министерството на регионалното развитие и благоустройството информират  http://www.bgregio.eu/vazhni-saobshteniya/1730/vaprosi-i-otgovori-za-prr-2021-2027.aspx , че на дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие“ (ГД СППРР) са възложени дейностите по подготовката на новата програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г.

Дирекцията има и нови задължения, свързани с координация на изпълнението на подходи за интегрирано териториално развитие на регионите за планиране от ниво 2, в т.ч. на инструмента Интегрирани териториални инвестиции (ИТИ). За да се обезпечи ефективното изпълнение на всички функции свързани с прилагането на регионалния подход за инвестиции, в ГД СППРР  е създадено координационно звено, а именно отдел „Координация и оценка“. То ще съдейства на всички заинтересовани страни в процеса по комуникация, като ще приема и публикува в срок до 3 работни дни отговори на постъпили въпроси, възникнали във връзка с подготовката и изпълнението на новия териториален подход.

Към настоящият момент сайта на министерството се реорганизира и предстои да бъде включен www.bgregio.eu като част от него. Интернет страницата на ОПРР 2014-2020 не позволява функционалност по администриране на процес за комуникиране на регионалния подход. В тази връзка, се разглежда възможността на този етап въпросите и отговорите на заинтересованите страни за инструмента ИТИ да бъдат публикувани на подходящо място на сайта  www.eufunds.bg .

Лица за контакт по новия подход от страна на ГД СППРР, са:

  • Изабел Владимирова- IVladimirova@mrrb.government.bg
  • Йоанна Казакова- kazakova@mrrb.government.bg