Вълчи дол съчетава развитието на туризма със социални дейности

13.04.2021

102

Община Вълчи дол полага последователни усилия за развитие на местния потенциал в областта на туризма и социалното предприемачество. Местната администрация вече има значителен опит в изпълнението на проекти със собствен ресурс и по линия на европейските фондове. Община Вълчи дол стартира 2021 г. с договор по мярка 7.2 „Инвестиции в малка по мащаби инфраструктура“ от стратегията на МИГ „Възход-Ветрино, Вълчи дол, Провадия“, финансирана чрез ПРСР 2014 - 2020 г. Предстои основен ремонт на ОУ "Св. Иван Рилски" в с. Червенци на стойност 262 396,28 лв.

По проект „GALOP“, който НСОРБ изпълнява в партньорство с Норвежката асоциация на местните власти, предстои да бъде разработен бизнес план, фокусиран върху неразработени туристически обекти на територията на общината, в съчетание с грижите за децата със специални образователни потребности. Концепцията, разработена от общината, която ще бъде детайлизирана с подкрепата на НСОРБ, предвижда изграждане и оборудване на посетителски туристически център, развитие на природни атракции и дейности по опазване на животински видове и разкриване на обучителен център за деца със специални образователни потребности.

Партньори на общината в бъдещия проект, който ще бъде финансиран със средства от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ЕИП) 2014 – 2021 г., са ловно-рибарското дружество, местната инициативна група и бизнеса.    

На 12.04 се проведе встъпителна среща между екипа на общините Вълчи дол и консултантите и експертите от НСОРБ, ангажирани в разработването на малките стратегии за надграждане на местния стопански потенциал. Подкрепата за общините се предоставя в рамките на Проект № BGLD-1.002-0001 „Растеж чрез активизиране на местния потенциал – GALOP”.