Увеличен бюджет и удължен срок за кандидатстване по процедурата за ограмотяване на възрастни

29.03.2021

110

Със Заповед на Ръководителя на Управляващия орган (УО) на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” (ОП НОИР) е увеличен бюджетът на процедура „Ограмотяване на възрастни-2“ и е удължен срокът за кандидатстване по същата https://www.eufunds.bg/bg/opseig/node/7047

Бюджетът на процедура е увеличен на 15 662 042.93 лв. Новият краен срок за подаване на проектни предложения е 20 април 2021 г.,17:30 часа.

Основната цел на процедурата е подкрепа на уязвими групи за социално включване, чрез осигуряване на достъп до образование и обучение за по-добра реализация на пазара на труда.  

Допустими кандидати и партньори по процедурата са държавни и общински училища и юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ), осъществяващи дейност в обществена полза. Допустими асоциирани партньори са и общините, на чиято територия се намират училищата (кандидати или партньори).

Повече информация за процедурата на: https://www.namrb.org/bulletin/online/4358