Увеличен бюджет и продължителност на процедура „3.1 - Топъл обяд в условия на пандемията от C0VID-19"

16.07.2021

244

Увеличен бюджет и продължителност на процедура „3.1 - Топъл обяд в условия на пандемията от C0VID-19"

На https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/InfoEnded/7753c636-9ccd-423f-82cb-7472770388c3 от 15.07.2021 г. са публикувани изменени Изисквания за кандидатстване - Версия 3 по операция „3.1 - Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19", в частта бюджет и продължителност на операцията. Операцията се реализира по Оперативна програма за храни със средства от Фонда за европейско подпомагане на на-нуждаещите се лица по инициативата на Европейската комисия за преодоляване на последствията от кризата от COVID-19 с осигурени средства чрез механизма REACT-EU в размер на 39 000 000 лв., като помощта достига до близо 60 000 потребители, на територията на 215 общини и райони в страната.

В резултат на общите усилия на НСОРБ и АСП и извършеният анализ на реално изразходените средства по изпълняваните договори, бе констатирано, че до 30.06.2021г. много малко общини са отчели разходите си до този период и не е възможно на този етап да се направи реален разчет на извършените разходи и планиране на неизразходваните средства.

В тази връзка и с цел общините своевременно да планират дейностите, така че да се осигури непрекъсваемост на помощта с наличния недоговорен финансов ресурс, максималният срок за реализиране на дейностите е 10.12.2021 г. при запазване на договорения брой потребители.

За да бъде одобрено удължаването на договора е необходимо общините да имат готовност за предоставяне на услугата през периода на исканото удължаване чрез собствен ресурс или избран изпълнител.

Направени са промени и в Ръководството на партньорските организации за изпълнение и управление на договори, което е публикувано в информационната система ИСУН 2020 и на интернет страницата на Агенция за социално подпомагане.