Утвърден е образец за заявление за издаване на виза за проектиране по чл. 140а от ЗУТ

На 05.12.2019г. на интернет страницата на МРРБ бе публикуван утвърден образец на заявление за издаване на виза за проектиране и предоставяне на изходни данни от съответните експлоатационни дружества, необходими за проектирането и за присъединяването към мрежите на техническата инфраструктура. Към образеца са създадени и четири приложения, съдържащи необходимата за представяне от възложителите информация за предоставяне на изходни данни и присъединяването на обекта към съответните мрежи на техническата инфраструктура:

 • Приложение №1 - ВиК мрежи;
 • Приложение №2 - Електрическа мрежа;
 • Приложение №3 - Газопреносна и газоразпределителна мрежа;
 • Приложение №4 - Топлопреносна мрежа;

Утвърденият образец и приложенията към него съответстват на влезлите в сила изменения в Наредба № 4 от 14 септември 2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи и Наредба № 6 от 24 февруари 2014 г. за присъединяване на производители и клиенти на електрическа енергия към преносната или към разпределителните електрически мрежи.

Обръщаме Ви внимание, че с изменение в Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти са въведени две приложения-образци на:

 • Заявление за регистриране и издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на строеж от четвърта/пета категория;
 • Удостоверение за въвеждане в експлоатация;

Заявяването и издаването на удостоверенията за въвеждане в експлоатация следва да се извършват съгласно тези образци.

С измененията се удължават минималните гаранционни срокове за част от изпълнените строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. По-важните от тях, касаещи общините като възложители на проекти са:

 • за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда – от 5 на 7 години, а в агресивна среда – от 3 на 5 години;
 • за пречиствателни съоръжения и депа за твърди битови отпадъци – от 5 на 7 години;
 • За преносни и разпределителни проводи (мрежи) и съоръжения към тях на техническата инфраструктура – от 8 на 10 години;
 • За общинските пътища и улиците – от 2 на 3 години; при основен ремонт и реконструкция – от 1 на 2 години;
 • За съоръжения за пътища и улици – от 10 на 12 години; при основен ремонт и реконструкция – от 4 на 6 години;
 • За хидроенергийни, хидромелиоративни, водоснабдителни съоръжения и системи – от 8 на 10 години, добавя се и минимален гаранционен срок при основен ремонт и реконструкция на тези обекти – 8 години.

Определен е и минимален гаранционен срок за извършени вътрешни инсталации на сгради – 7 години; при основен ремонт и реконструкция – 5 години.

Наредбата се прилага за сключени договори между възложителя и изпълнителя за съответните строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти след влизането ѝ в сила (12.11.2019г.).

Също така припомняме, че с приложенията към ПМС 172 от 11 юли 2019 за изменение и допълнение на Наредбата за административното обслужване е извършено стандартизиране на документи, свързани със заявяването на 16 общински административни услуги. За услуги по Закона за устройство на територията са създадени образци на следните заявления:

 • Заявление за издаване на скици за недвижими имоти (УИАУ - 2027);
 • Заявление за съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж (УИАУ - 2054);
 • Заявление за удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот (УИАУ - 2082)
 • Заявление за издаване на удостоверение за търпимост на строеж (УИАУ - 2084)
 • Заявление за издаване на разрешение за строеж (УИАУ - 2112)
 • Заявление за одобряване на подробен устройствен план (УИАУ - 2117)
 • Заявление за издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по териториално и селищно устройство (УИАУ - 2119)
 • Заявление за отразяване на промени в разписния списък към кадастрален план (УИАУ - 2120)

Заявленията и Приложенията можете да изтеглите от "Документи", под текста.