Уточнения от МРРБ за възможност за предоставяне на предложения в МРРБ за финансиране на геозащитни обекти през 2022 г. и в Средносрочната бюджетна прогноза 2023-2025 г.

19.01.2022

125

 

Във връзка с писмо изх. № 91-00-75/13.12.2021 г. на заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството с указания за предоставяне на аргументирани предложения за финансиране на геозащитни мерки и дейности на териториите на общините с финансови средства от инвестиционната програма на МРРБ, с получено в НСОРБ писмо с изх. № 91-00-75/17.01.2022 г. са дадени следните разяснения:

Програма „Устройство на територията, благоустройство, геозащита, водоснабдяване и канализация“ е бюджетна инвестиционна програма на министерството. Писмото касае частта „Геозащита“ от Бюджетната програма.

Целта е предоставяне на информация с оглед координация по смисъла на чл. 95, ал. 5 от ЗУТ относно готовността на общините за овладяване и преодоляване на неблагоприятни геодинамични процеси, включващи само свлачища, абразионни процеси по Черноморското крайбрежие и ерозионни процеси по Дунавското крайбрежие.

Предложенията следва да бъдат придружени с документация и аргументация, а обектите за строителство следва да бъдат с пълна проектна готовност, устройствена основа и завършени отчуждителни процедури, както и да бъдат придружени от ориентировъчни (индикативни) количествено-стойностни сметки с изрично посочване на необходимите суми без ДДС и с ДДС.

По посочената инвестиционна програма на МРРБ, в частта „Геозащита“ не се финансират корекции на реки и дерета, укрепване на мостове, водоснабдителни и канализационни мрежи и съоръжения и др.

В писмото е обърнато внимание, че съгласно чл. 137, ал. 1 от Закона за водите (ЗВ), защитата от вредното въздействие на водите, включваща защита от наводнения, защита на леглата и бреговете на реките от ерозия и др. е оперативна и постоянна, като в ал. 4 на чл. 138 от ЗВ са определени дейностите по постоянната защита, които включват изграждане и поддържане на диги, корекции на реки и дерета и други хидротехнически и защитни събръжения, съгласно т. 1 и поддържане проводимостта на речните легла, съгласно т. 5, както и други дейности.

В чл. 139, ал. 1 от ЗВ е посочено, че поддръжката и ремонтно-възстановителните дейности на язовири, хидротехнически и защитни съоръжения се осигуряват от собствениците, които отговарят за поддръжката и проводимостта на речното легло, диги, корекции на реки и дерета и други хидротехнически и защитни съоръжения.

От министерството припомнят, че областните управители, както и кметовете на общини и общинските съвети имат съответните задължения както по Закона за администрацията, така и по закона за защита при бедствия, по Закона за водите, по Закона за държавната собственост, Закона за общинската собственост и др., в зависимост от собствеността, която управляват и съответните правомощия. Защитните диги и съоръженията и системите за укрепване на речните легла в границите на населените места са публична общинска собственост съгласно чл. 19, ал. 1, т. 4, б. „г“ от ЗВ.

Припомняме, че предложенията за финансиране на геозащитни мерки и дейности на териториите на общините с финансови средства от инвестиционната програма на МРРБ, следва да бъдат изпратени в МРРБ.

Двете писма от Министерството, получени в НСОРБ можете да видите по-долу в "Документи".