Участвайте в анкетно проучване на ВСС на статута на съдебните заседатели

06.10.2021

118

Висшият съдебен съвет стартира анкетно проучване за института на съдебните заседатели, в изпълнение на проект № BG05SFOP001-3.007-0001 „Осигуряване на реално обществено участие в правораздаването чрез института на съдебните заседатели“ по Административен договор № BG05SFOP001-3.007-0001-C01/16.04.2021 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Добро управление“.

Мнението на общинската администрация, имаща отношение към подбора на съдебните заседатели съдиите е важна, за да може мнението им да бъде взето предвид и да доведе до реално усъвършенстване на института на съдебните заседатели.

Срокът за попълване на въпросниците е до 08.10.2021 г., като същите са достъпни на следния адрес: http://www.vss.justice.bg/page/view/107339

Анкетното проучване продължава до 8 октомври 2021 г., като до 22 октомври ще бъде изготвен доклад с анализ на получените отговори.

В случай, че имате въпроси или се нуждаете от допълнителна информация, свързана с Проекта или обществената поръчка може да се обръщате към Координатора по Проекта – г-жа Надя Зарева, Главен експерт „Европейски и международни проекти и програми“, n.zareva@vss.justice.bg или на тел.: +359 889 441 370