УС на НСОРБ заседава в Монтана

29.03.2019

632

Община Монтана и г-н Златко Живков, член на УС на НСОРБ и кмет на общината, бяха домакини на редовното заседание на Управителния съвет, което се проведе на 29 март.

Преди заседанието членовете на УС на НСОРБ проведоха две работни дискусии. Първата бе с народния представител Младен Шишков за представяне на негов проект на ЗИД на Закона за устройство на територията (Проектозаконът цели въвеждане на нов режим за привеждане в съответствие с нормативната уредба на строежи, изградени без строителни книжа). Втората работна среща беше с президента на КНСБ Пламен Димитров за представяне на тяхната инициатива „Възраждане - да върнем 100 000 българи в България“. След проведените две срещи беше дадена кратка пресконференция, свързана с дискусиите и с предстоящите за разглеждане важни за общините въпроси.

Основна тема в дневния ред на заседанието бяха предложенията на НСОРБ за общия размер на основните бюджетни взаимоотношения за 2020 г. УС одобри консолидираното предложение за общия размер на бюджетните взаимоотношения за 2020 г., което Сдружението ще представи пред Министерство на финансите. То предвижда искане за увеличение на:

* общата изравнителна субсидия – с не по-малко от 30 млн. лв.;

* целевата субсидия за капиталови разходи – с не по-малко от 120 млн. лв.;

* трансфера за зимно поддържане и снегопочистване – с не по-малко от 6 млн. лв.;

* общата субсидия за делегираните от държавата дейности – с не по-малко от 640 млн. лв.

До края на август НСОРБ ще актуализира параметрите на общия размер на бюджетните взаимоотношения въз основа на предложения от постоянните комисии и от общините.

Другата важна тема бе анализът на ставките на местните данъци и такси за 2019 г. Традиционно, въз основа на събраните и обработени справки от общините, УС разглежда информация за тенденциите при определяне размерите на ставките на местните данъци и такси за съответната година.

Членовете на УС и на КС разгледаха и одобриха предложения за промяна в Правилника за устройството и дейността на Националното сдружение на общините в Република България и предложение за промяна в Структурата и числеността на административния персонал на НСОРБ.

УС се запозна с действията на НСОРБ след сигнали от общини за проблеми при осигуряването на обществен превоз на пътници, вкл. и по нерентабилни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони. След сигнал на НСОРБ до министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията за този проблем, който засяга малки и средни общини с ограничени собствени приходи, на среща с него представителите на сдружението договориха:

  • да се запази субсидирането на междуселищните линии в обезлюдяващите се населени места;
  • да се направи по-добро разпределение на резерва;
  • до два месеца да се изготвят промени в наредбата за компенсиране на намалените приходи при тези обществени пътнически превози и за определени категории пътници. Да се изработи и по-ясна методика за разпределението на субсидиите и компенсациите за превозвачите;
  • до юли да се изготвят и промени в Закона за автомобилните превози, като общините ще имат възможност да внесат конкретни предложения за гарантирането на транспортното обслужване на жителите на малките населени места;
  • да се синхронизират разпоредбите на Закона за обществени поръчки за сроковете им за междуградските и градските автобусни превози с допустимия 10 год. срок в европейските регламенти;
  • да се прецизират допълнително техническите изисквания към превозните средства за тези превози;
  • да се осигурят минимум 6 млн. лв. за изпълнение на заявките на общините за субсидиране на междуселищните линии и гарантиране на досегашния размер на субсидирането на вътрешноградските линии. Т.е. над разчетения размер от 28 млн. лв., да се предоставят допълнително още 3 млн. лв. за субсидиране на междуселищните линии.

НСОРБ обоснова искане за допълнителни 20 млн. лв. ръст на субсидиите за тези превози по Бюджет 2019 г. Предложението не беше прието и сега трябва да се търсят вътрешни резерви за поетапно компенсиране на недостига на средства по общини. Първата стъпка вече е реализирана – в публикуваната актуализация на годишните разчети е увеличена сумата на първоначално заложения резерв – от 1,5 млн. лв. на 2,8 млн. лв.

Създадена е специална работна група, с участие на представители на общини и на НСОРБ, която изготвя паралелно промени в Закона за автомобилните превози и наредбата към него.

В рамките на заседанието в Монтана се дискутираха още резултатите от заседанията на Комитетите по наблюдение на програмите с европейско финансиране в периода януари – март: Програмата за трансгранично сътрудничество „България - Македония“, ОП „Региони в растеж“ и ОП „Околна среда“ и от участието на делегации на НСОРБ в международни събития в Израел и в Румъния.

Бяха определени и представители на НСОРБ в Управителния съвет на Програма „Красива България“ и в Централната комисия по преброяването.

Заседанието приключи с разглеждането на актуални въпроси и проблеми на общините.

В днешното издание на Електронен бюлетин на НСОРБ можете да намерите повече информация за всички теми от дневния ред. А подробна информация за решенията очаквайте в Информационния лист на НСОРБ, който изпращаме до ръководствата на общините.