УС на НСОРБ свиква ХХХV Общо събрание на организацията на 07.06.2022 г.

27.04.2022

129

На заседанието си на 27 април УС на НСОРБ прие решение за свикване на ХХХV Общо събрание на НСОРБ на 07.06.2022 г. от 10.30 ч. в зала „Милениум гранд“, хотел „Милениум“, гр. София, при следния дневен ред:

  1. Отчет за дейността на УС на НСОРБ през 2021 г. – докл. Даниел Панов – председател на УС на НСОРБ, кмет на община Велико Търново;
  2. Отчет за дейността на КС на НСОРБ през 2021 г. - докл. Денчо Бояджиев – председател на КС на НСОРБ, кмет на община Разград;
  3. Допълване състава на Управителния съвет - докл. Председател на Комисията по провеждане на избора;
  4. Програма за дейността на НСОРБ за 2022 г. – докл. Донка Михайлова - зам.-председател на УС на НСОРБ, кмет на община Троян;
  5. Отчет за изпълнението на бюджета на НСОРБ за 2021 г. и проектобюджет за 2021 г. – докл. Силвия Георгиева - изпълнителен директор на НСОРБ;
  6. Разни.

УС прие Отчета за дейността си за 2021 г., който, съгласно Устава, ще бъде внесен за разглеждане и приемане от Общото събрание на НСОРБ.

Отчетът обхваща функциите на УС, съгласно чл.20 от Устава на Сдружението и подробно излага изпълнените дейности, съгласно чл. 20, т.2. При анализа  на изпълнението са взети предвид спецификите на 2021 г:

-              динамична политическа обстановка: три избора за Народно събрание, избор за президент на Р България, работа с две редовни и две служебни правителства, както и с четири състава на Народното събрание;

-              липса на възможност за съществени инициативи, насочени към развитие на законовата рамка на местното самоуправление;

-              продължаваща епидемична обстановка.

Основната аналитично-информационна част от отчета съдържа подробно изложение за изпълнението на задачите на НСОРБ, заложени в приетата от Общото събрание Програма за 2021 г. Откроени са: ключови постижения на Сдружението в интерес на общините през 2021 г.; маркирани са основни промени в нормативната уредба по секторни политики, приети по предложение или с подкрепа на НСОРБ; подробно са изложени дейностите по координиране на общинските позиции за изпълнение на европейски политики за програмен период 2014 – 2020 и планиране на програмен период 2021 – 2027; представена е дейността на представителите на НСОРБ в различни консултативни формати и развитието на партньорства с институциите; ролята наНСОРБ за укрепване на експертния капацитета на служителите в общините и общинските структури; представена е изчерпателна информация за реализираните инициативи в международна дейност на НСОРБ, комуникационна политика и инстицуиналното развитие на Сдружението.

Отчетът набелязва и някои предизвикателствата пред работата НСОРБ за периода 2022 – 2023 г.

Съгласно Устава на НСОРБ Отчетът за дейността на Управителния съвет се приема от Общото събрание, след което ще бъде публикуван на интернет страницата на НСОРБ.

На 19 април на свое заседание Контролния съвет на НСОРБ прие своя отчет за дейността през 2021 г., който също ще бъде внесен за утвърждаване от Общото събрание. Най-висшият форум на НСОРБ ще приеме отчета за изпълнението на бюджета на НСОРБ за 2021 г., проектобюджета за 2021 г., ще утвърди размера на членския внос за 2023 г. и ще одобри програмата за дейността на НСОРБ за 2022 г.

На предстоящото заседание на Общото събрание трябва да бъде попълнен състава на Управителния съвет. Това е необходимо във връзка с настъпилите промени в председателството на Столичния общински съвет (СОС) – след оттеглянето на Елен Герджиков през есента на 2021 г.

Съгласно чл. 12, ал. 2 от Устава на НСОРБ, в Общото събрание на НСОРБ всяка община е представена от двама делегати – кмета на общината и представител на общинския съвет. Представителят на общинския съвет се определя с решение на съответния съвет. В НСОРБ е постъпило предложение за избор на настоящия председател на СОС Георги Георгиев за член на УС, което Общото събрание следва да гласува.

Заседанието на Общото събрание на НСОРБ  ще бъде съпътствано от дискусионен форум с представители на централната власт на тема „Бъдещето на Европа и България през призмата на кризите“. Очаква се във форума да вземе участие и заместник-председателят на Европейската комисия и Еврокомисар за демокрацията и демографията Дубравка Шуица – бивш кмет на хърватския град Дубровник.

На 8 юни НСОРБ ще бъде домакин на  първия Конгрес на местните и регионални власти на страните от Централноевропейската инициатива - „Местните и регионални власти от ЦЕИ в пост-кризисна Европа: перспективи за по-устойчиво и стабилно бъдеще“. Форумът се провежда в рамките на българското председателство на Централноевропейската инициатива през 2022 г. В програмата ще бъдат представени добри практики за зелени решения и енергийно независими общини от Югоизточна Европа. Поканени за участие са представители на асоциации на местни власти от Албания, Босна и Херцеговина, Италия, Република Северна Македония, Молдова, Полша, Румъния, Словакия, Словения, Сърбия, Украйна, Унгария, Хърватия, Черна гора, Чешката република. В Конгреса ще вземат участие генералните секретари на Централноевропейската инициатива и СЕОР, изпълнителния директор на НАЛАС и представители на Министерството на външните работи и Министерството на околната среда и водите.