УС на НСОРБ прие становище по проект на Наредба за качеството на социалните услуги

27.04.2022

201

На свое заседание на 27 април УС на НСОРБ прие становище по проект на Наредба за качеството на социалните услуги. С този подзаконов нормативен акт почти се запълва съществуващата нормативна празнота, относно начина на реформиране на съществуващите социални услуги, в съответствие с новия Закон за социалните услуги. Окончателното му прилагане, обаче, ще стане възможно едва след утвърждаването от МТСП на стандартите за работно натоварване на служителите и на новата Национална карта на социалните услуги.

Във връзка с работата на общините по прилагане на реформата и изпълнение на новите изисквания към социалните услуги, в проекта на Наредба са предвидени важни разпоредби:

 • преходният период, в който доставчиците на социални услуги следва да приведат предоставяните от тях услуги в съответствие със стандартите за качество е до 1 година от влизането в сила на наредбата.
 • въведени са правила за качество на сега действащите социални услуги до приемането на Националната карта на социалните услуги.

В 25 приложения към Наредбата са определени отделни стандарти по видове услуги. Разработени са и стандарти, които да се прилагат в домовете за пълнолетни лица с увреждания до тяхното закриване.

Във всяко от приложенията са определени изискванията за минимален и максимален капацитет на услугата, за минималните изисквания за броя и квалификацията на необходимите служители, за изискванията към тяхната дейност и др. Съответно за всяка една от социалните услуги са определени съответните индикатори за изпълнение на качеството.

 • дефинирани са изискванията за актуализирането на разработените от доставчиците програми за управление на качеството.
 • подробно са регулирани контролната дейност и мониторинга на качеството от страна на доставчиците, общините и Агенцията за качеството на социалните услуги.

Екипът на НСОРБ е установил и следните дефицити на публикувания за обществено обсъждане проекта на Наредба:

 • липса на раздел за права и отговорности на потребителите на социални услуги, вкл. и по отношение информирането и спазването на разписаните вътрешни правила;
 • не съобразяване на изискванията на чл. 25, ал. 2, т. 10 от ЗСУ за приемането от общинските съвети на мерки за подобряване на качеството и ефективността на социалните услуги. Не са предвидени и конкретни правомощия и ред, по който предложенията за подобряване на качеството и ефективността на социалните услуги на Съвета по въпросите на социалните услуги да бъдат отразявани в програмите на основание чл. 27, ал. 2, т. 2 от ЗСУ;
 • въведени ограничения за предоставяне на определени услуги или комбинация от тях като комплекс;
 • стандартите за качество са твърде формализирани и на практика представляват комплект от документи, чиято изрядност не гарантира качество на услугата; В разработените 44 стандарта са заложени 528 критерия за оценка на качеството по 1759 индикатора и са предвидени 776 източника за релевантна информация.
 • фаворизирани са контрола и мониторинга от страна на АКСУ;
 • липсва описание на приложимия, съгласно АПК, ред за обжалване на административните актове, издавани от АКСУ;
 • предвиждат изисквания за задължителни въвеждащи обучения и др., които не са финансово обезпечени и др.

УС прие подготвеното становище от името на НСОРБ по проекта на Наредба за качеството на социалните услуги и възложи на изпълнителния директор, да внесе коментарите и бележките по документа, а при постъпване на допълнителни предложения от общините до 9 май, да ги предостави на МТСП като допълнения към внесеното становище.