УО на ОПРР е с нов ръководител

27.05.2021

226

 

Със Заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройство, за ръководител на Управляващия орган (РУО) на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г. и на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. (ОПРР) е определена заместник-министър Валентина Върбева https://www.eufunds.bg/bg/oprd/node/7513. При кореспонденцията с УО на ОПРР тази промяната трябва да бъде отчитана.

Валентина Върбева ще организира и ръководи дейността на УО на ОПРР и ще отговаря за всички административни процеси, свързани с изпълнението и напредъка на двете оперативни програми. Тя ще представлява МРРБ при сключване на административни договори и допълнителни споразумения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПРР.