Указания

12.09.2018

249

Отчитайки задължението на МРРБ за развитието и управлението на безопасността на пътната инфраструктура в страната, се инициира създаване на обща база данни за общинските пътища по общини с цел изготвяне на анализ на експлоатационното състояние на общинската пътна мрежа.С писмо до областните управители и НСОРБ, МРРБ напомня, че съгласно разпоредбите на Наредба №РД-02-20-19 от 12.11.2012 г. за поддържане и текущ ремонт на пътищата, общините следва да водят техническа отчетност, която включва технически паспорти на общинските пътища и база данни за съоръженията, за проведените прегледи, проверки, обследвания и изпитване на елементите на пътя за установяване на експлоатационното им състояние, за определяне на причините за възникналите повреди и дефекти, за експлоатационното състояние на общинската пътна инфраструктура и за изграждане на системи за управление на пътните настилки и съоръжения.Информацията, включена в базата данни за общинските пътища, която общините имат ангажимент да поддържат и актуализират периодично би следвало да служи при планирането на дейностите и финансирането на изграждането, реконструкцията и ремонта на общинските пътища.Във връзка с горното е необходимо от общините да подготвят и изпратят актуална информация за състоянието на общинските пътища и съоръжения, съгласно изготвената от МРРБ таблица, в срок до 15 октомври 2018 г., на следните електронни адреси: sdobreva@mrrb.government.bg и ddali@mrrb.government.bg.При необходимост от допълнителни разяснения, може да се свържете с експерт „Териториално устройство“ в НСОРБ на e-mail: m.gizdova@namrb.org

24.08.2018

521

НСОРБ изпрати до всички общини писмо с изх. № 91-00100#9/14.08.2018 г. от Изпълнителния директор на НАП за предстоящо внедряване на нова електронна услуга за електронно предявяване на актове, с които е установено публично вземане (изпълнителни основания). В писмото е описана необходимата информация, която заинтересованите общини да изпратят, контактна информация с отговорните служители на НАП и предвидените номенклатури за новата е-услуга. Предвижда се от м. септември да стартира поетапното включване на заинтересованите страни – публичните взискатели, след осигуряване на техническа и организационна възможност от тяхна страна. След приключване на процеса по уточняване на съответствието в номенклатурите на публичните взискатели на официалната страница на НАП в Интернет ще бъдат публикувани и правилата за присъединяване на публичните взискатели във връзка с ползването на е-услугата.

23.07.2018

510

Изграждането и използването на системи за видеонаблюдение през последните години се наложи като едно от ефективните средства за решаване на проблемите с дейността по превенция па престъпност в населени места. През годините са изграждани системи за видеонаблюдение, както от страна на Министерство на вътрешните работи, така и от органите на местната власт. Представители на МВР осъществяват срещи с представители на общините и администрациите, с цел предоставяне на допълнителни разяснения, както и да се подпомогнат процесите по оценка на оперативната обстановка в обслужваната територия и определяне на фокусни точки, съгласно утвърдени от МВР ,,Насоки за определяне на местата за изграждане на системи за видеонаблюдение и на минимални функционални и технически изисквания към системите“ (Насоки), като отчитат условията, предпоставките и причините за извършване на престъпления и нарушения на обществения ред. При разработването на Насоките, те са съобразени и с препоръките от Националното сдружение на общините в Република България, като своевременно са изпратени на Министерството на регионалното развитие и благоустройство (МРРБ). С тях се дават общи насоки при изграждане и въвеждане в експлоатация на системите.