Указания

23.07.2018

349

Изграждането и използването на системи за видеонаблюдение през последните години се наложи като едно от ефективните средства за решаване на проблемите с дейността по превенция па престъпност в населени места. През годините са изграждани системи за видеонаблюдение, както от страна на Министерство на вътрешните работи, така и от органите на местната власт. Представители на МВР осъществяват срещи с представители на общините и администрациите, с цел предоставяне на допълнителни разяснения, както и да се подпомогнат процесите по оценка на оперативната обстановка в обслужваната територия и определяне на фокусни точки, съгласно утвърдени от МВР ,,Насоки за определяне на местата за изграждане на системи за видеонаблюдение и на минимални функционални и технически изисквания към системите“ (Насоки), като отчитат условията, предпоставките и причините за извършване на престъпления и нарушения на обществения ред. При разработването на Насоките, те са съобразени и с препоръките от Националното сдружение на общините в Република България, като своевременно са изпратени на Министерството на регионалното развитие и благоустройство (МРРБ). С тях се дават общи насоки при изграждане и въвеждане в експлоатация на системите.