Указания

17.04.2019

523

За да се гарантира непрекъснатостта на процеса по предоставяне на ЕАУ на гражданите до влизането в продукционен режим на националната схема за електронна идентификация, като временна мярка е удължен срока през който могат да се ползват като средство за електронна идентификация квалифицираният електронен подпис (КЕП), персоналните идентификационни кодове (ПИК), издавани от Националната агенция по приходите (НАП) и Националния осигурителен институт (НОИ) и уникалния код за достъп (УКД), издаван от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК). Последните три ще са средство за идентификация при заявяване на ЕАУ след интеграцията им с хоризонталната система за електронна автентикация (еАвт), поддържана от Държавна агенция електронно управление (ДАЕУ). Част от системата еАвт е възела за трансгранична автентикация (eIDAS възел), чрез който се осъществява идентификацията и автентикацията на гражданите на държави – членки на ЕС съгласно Регламент (EC) № 910/2014.В свое писмо изх. № ДАЕУ-5022-11.04.2019 Агенцията дава указания за моделът на интеграция на информационните системи на администрациите с хоризонтална система за електронна автентикация (еАвтентикация)“. Той описва структурата, функциите и ролята на системата еАвт, свързани в основния процес по заявяване на ЕАУ. Предвид важността на задачата се изисква обратна информация от администрациите за тяхната готовност да интегрират своите ИС със системата еАвтентикация. За да отворите писмото на ДАЕУ, моля кликнете върху заглавието.

05.04.2019

258

От 1 март до 30 април е отворена кампания за набиране на кандидатури за присъединяване към Глобалната мрежата на ЮНЕСКО на учещите градове. ЮНЕСКО подкрепя и подобрява практиката на учене през целия живот в градовете, като насърчава диалога относно политиките и обучението на връстници между градовете-членки; създаване на връзки; насърчаване на партньорства; осигуряване на развитие на капацитет; и разработване на инструменти за насърчаване и признаване на напредъка, постигнат в изграждането на градове за обучение. Според регламента Националната Комисия на ЮНЕСКО, за една година, може да одобрява кандидатури до три града от една държава за участие в мрежата. При напредък и постигнати резултати, можете да участвате и за голямата награда за учещ град, която се присъжда на всеки две години. Комисиятата определя града на ученето като град, който, ефективно мобилизира ресурсите си във всеки сектор за насърчаване на приобщаващото обучение от основното до висшето образование; съживява ученето в семейства и общности; улеснява ученето за и на работното място; разширява използването на модерни технологии за обучение; повишава качеството и високите постижения в обучението; и насърчава култура на учене през целия живот. По този начин градът подобрява индивидуалните права и социалното приобщаване, икономическото развитие и културното благоденствие и устойчивото развитие на своите граждани.Кандидатстването за членство е без такса и се осъществява, чрез попълване от кмета на съответния град или упълномощен представител на града на електронен формуляр изпратен до 30 април 2019 г. по е-мейл (learingcities@unesco.org) за одобрение от Националната Комисия на ЮНЕСКО. Подробна информация за концепцията и условията за участие можете да намерите на следния сайт: (http://uil.unesco.org/lifelong-learning/learning-cities)