Указания за изпълнение на проекти в условията на извънредна епидемична обстановка по ОП РЧР

22.03.2021

177

Управляващият орган (УО) на Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“  (ОП РЧР), на база заповед на министъра на здравеопазването, дава следните Указания за изпълнение на проекти в условията на извънредна епидемична обстановка https://esf.bg/do-beneficientite-izpalnjavashti-dogovori-po-oprchr/

  • Временно се спират всички присъствени и групови обучения/ занятия в езикови и/или обучителни центрове/ школи/ ЦПО, провеждани от юридически или физически лица, както и се преустановява провеждането на конгресно-конферентни мероприятия, семинари, конкурси, обучения, тиймбилдинги, изложения и други обществени мероприятия в присъствена форма считано от 22.03.2021 г. до 31.03.2021 г.;
  • За посочения период, бенефициентите следва да преустановят всички планирани и изпълнявани по проекти по ОП РЧР дейности в присъствена форма, отнасящи се до посочените по-горе;
  • След приключване на действието на забраната, следва да се представи на УО на ОП РЧР актуализиран график за провеждане и довършване на временно спрените обучителни дейности;
  • УО няма да възстановява средства за дейности, проведени в нарушение на горното указание;
  • В случай на мотивирано искане от страна на бенефициент, УО може да разреши спиране изпълнението на дейностите (или в цялост) по всеки един договор по програмата. В тези случаи УО няма да възстановява разходи за дейности, извършени през периода на спирането им. В случай на цялостно спиране на изпълнението на съответен договор, срокът на изпълнението му ще се удължи с времетраенето на спирането, без да се засяга възможността за внасяне на изменения в него;
  • В случай на мотивирано искане от страна на бенефициент, УО може да разреши удължаване срока на изпълнението на дейностите по всеки договор по програмата, до края на срока на съответната операция, чрез сключване на допълнително споразумение към административния договор;
  • При възникнала необходимост, УО ще пристъпи към удължаване на периода за изпълнение на съответната операция.