Указания за актуализиране на достъпа до ИС „Единство 2” през новия мандат на длъжностните лица от общините, извършващи нотариални заверки

Съгласно чл. 83, ал. 1 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност (ЗННД), когато в населеното място няма нотариус или районен съд, кметът на населеното място, което не е общински център, а ако е общински център - кметът, заместник-кметът, секретарят на общината, както и кметският наместник удостоверяват подписа и съдържанието на пълномощно по чл. 37 от Закона за задълженията и договорите. Тази нотариална услуга на общините е регистрирана в Административния регистър под номер 2094. От средата на 2017 година стана задължително регистрирането на нотариалните заверки по тази услуга в ИС „Единство 2” на Нотариалната камара. Нотариусите при изповядване на сделки с имоти, по които са представени пълномощия, заверени по реда на услуга 2094, задължително проверяват регистрацията на заверката в системата. При отсъствие на такава, те отказват изповядването на сделката.

За нуждите на регистрирането на нотариалните заверки по услуга 2094, в средата на 2017 година длъжностните лица по чл. 83 от ЗННД получиха по съответния ред достъп до „Единство 2”. С провеждането на Местни избори 2019 година ще настъпи промяна, която налага актуализиране на достъпа до системата съобразно промяната в списъка на длъжностните лица в следствие от изборните резултати. За целта общините, в които се изпълнява посочената нотариална заверка, следва да извършат следното:

  1. От ТУК общините трябва да изтеглят образеца на таблицата в XLS формат и да попълнят актуалните данни за изпълняващите нотариални заверки - кмет, заместник-кмет и секретар на общината в общинските центрове, в които няма нотариус или районен съд. Освен това в същата таблица следва да попълнят актуалните данни за кметовете на кметства, които през новия мандат също ще правят нотариални заверки. При необходимост, редовете на записите в таблицата за отделните населени места следва да се увеличи до необходимия за общината брой. Препоръчително е преди приключването на изборите предварително да се попълнят колонките 2 „Код по ЕКАТТЕ” и 3 „Кметство/населено място” за да се съкрати след това срока за цялостното попълване и изпращане на таблицата в НСОРБ.
  2. След окончателното приключване на изборите и встъпването в длъжност на новоизбраните кметове на общини и на кметства, предварително подготвената таблица следва да се попълни с техните данни и с данните на лицето за контакт. Следва да се има предвид, че на адреса на неговата електронна поща ще изпратят от Нотариалната камара данните за достъп до системата на ново регистрираните длъжностни лица. Попълнената таблица от общината следва в да се изпрати в XLS формат на адрес v.kojuharov@namrb.org не по-късно от 15.11.2019 година. Като „Subject” на електронното писмо следва да запишете „Достъп до „Единство 2” на /име на общината/”.
  3. Подадените актуални данни за кметовете на общини и кметовете на кметства, които ще имат право да извършват нотариални заверки, ще бъдат регистрирани в „Единство 2” и за тези длъжностни лица ще бъдат изпратени на лицето за контакт нови данни за достъп за достъп до системата, а старите ще бъдат деактивирани. Следва да се има предвид, че достъпа се дава за населено място. По тази причина в общинския център кмета, зам. кметовете и секретаря ползват един и същ достъп. Кметовете на кметства имат индивидуален достъп.
  4. След като посоченото в таблицата лице за контакт получи данните за достъп, то следва да го предаде лично на новорегистрираните длъжностни лица, спазвайки изискванията за тяхната защита от неоторизиран достъп.
  5. За кметовете на кметства, в които през новия мандат не се провежда избор и за настоящите кметски наместници ще се изчака периода до средата на януари 2020 година, за да имат кметовете на общини време да вземат решение по тези случаи. Тогава допълнително ще се съберат актуалните данни за съответните населени места и длъжностни лица, за да получат нови данни за достъп до „Единство 2”. Общините своевременно допълнително ще бъдат уведомени за реда, по който това ще стане. До тогава за тези населени места ще са валидни досегашните данни за достъп.

При необходимост допълнителна информация, свързана с актуализирането на достъпа до ИС „Единство 2”, може да получите от Венцеслав Кожухаров, експерт в НСОРБ на тел. 0889 620 222 или на посочения по-горе електронен адрес.