Указания от МЗ във връзка с прилагането на въведените противоепидемични мерки

11.11.2021

164

НСОРБ отправи запитване до Министъра на здравеопазването, относно функциониране на различни социални услуги в общността както за деца, така и за възрастни, които не са описани в Заповед № РД-01-856/ 19.10.2021 г. и няма въведено изрично изискване към работодателите за въвеждане на зелен сертификат за персонала.

В тази връзка получихме отговор от Министерство на здравеопазването (изх. № 63-00-222/10.11.2021г), с което ни информират:

  • Със Заповед № РД-01-890 от 03.11.2021 г. на министъра на здравеопазването са въведени временни противоепидемични мерки на територията на цялата страна.
  • В т. I, 31 от същата Заповед е посочено, че работодателите в лечебните заведения за болнична помощ, комплексните онкологични центрове, диализните центрове, хосписите и домовете за възрастни хора организират работния процес, като допускат до работа само служители с валидни документи за ваксинация, преболедуване или изследване по смисъла на тази заповед. Работодателят може да осигури провеждане на изследване за COVID-19 с бързи антигенни тестове на място. За проведеното изследване се съставя протокол, в който се вписват имената на служителя, резултатът от теста и датата на провеждането му. Протоколът се подписва от работодателя и изследваните лица. Резултатите са валидни до 48 часа от вземането на пробата.
  • В цитираната точка от заповедта са посочени само домове за възрастни хора и не са разписани други видове социални дейности. Предвид това дейностите, които не са преустановени или забранени с тази заповед, или се извършват по реда на т. I, 32, се провеждат при спазване на всички противоепидемични мерки, въведени със Заповед № РД-01-743 от 31.08.2021 г. на министъра на здравеопазването.
  • В т. IX. от заповедта е посочено, че министрите съгласно функционалната си компетентност дават указания, съгласувани с министъра на здравеопазването, за прилагането на въведените с тази заповед мерки в контролираните от тях сфери и създават организация за изпълнението им. В този смисъл, в случай че Министерство на труда и социалната политика предостави нови указания относно превенция на разпространението на COVID-19 в социалните услуги (https://asp.government.bg/uploaded/files/5007-UKAZANIE08-00-660802062020.pdf), Министерство на здравеопазването ще ги съгласува в рамките на компетентностите си.
  • Заповедите, с които се въвеждат временни противоепидемични мерки на територията на страната и мотивите към тях са публично достъпни на електронната страница на Министерство на здравеопазването: https://www.mh.government.bg/bg/normativni-aktove/zapovedi-pravilnitsi-instruktsii/

 

С пълния текст на писмото можете да се запознаете от прикачения файл, по-долу.