Указания от МРРБ за действията и отговорностите на органите на изпълнителната власт при бедствени и аварийни ситуации, предизвикани от неблагоприятни геодинамични процеси

22.12.2021

165

 

В НСОРБ постъпи писмо от г-н Гроздан Караджов, заместник министър-председател и министър на регионалното развитие и благоустройството, съдържащо указания за прилагането на законовите регламенти при бедствени и аварийни ситуации, предизвикани от неблагоприятни геодинамични процеси.

В писмото е посочено, че с оглед създаване на условия за бързо реагиране при бедствени и аварийни ситуации, предизвикани от неблагоприятни геодинамични процеси, при възникването им, е необходимо да се спазват стриктно разпоредбите на Закона за защита при бедствия (ЗЗБ) и Наредба № РД-02-20-1 от 19 юни 2014 г., като действията на органите на изпълнителната власт, юридическите лица и едноличните търговци се координират в единна спасителна система за защита при бедствия.

Обърнато е внимание, че областните управители и кметовете на общини следва да извършват съответните действия съобразно нормативно определените им правомощия в чл. 64 и чл. 65 от ЗЗБ и чл. 16 и чл. 17 от Наредба № РД-02-20-1 от 19 юни 2014 г.

С пълният текст на писмото можете да се запознаете на нашата страница, в раздел "В помощ на общините", "Указания" : https://www.namrb.org/ukazaniia