Указания на УО на ОПРЧР с препоръки за недопускане и ограничаване разпространението на COVID-19

11.10.2021

190

 

Във връзка с извънредната ситуация и препоръките за недопускане и ограничаване разпространението на COVID-19,  Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (ОПРЧР),  дава следните указания относно изпълнение на проекти по ОПРЧР - https://esf.bg/ukazanija-na-uo-na-oprchr-otnosno-izpalnenie-na-proekti-po-operativna-programa-razvitie-na-choveshkite-resursi-vav-vrazka-s-preporaki-za-nedopuskane-i-ogranichavane-razprostranenieto-na-covid-19 :

 • За всички договори, които се изпълняват в момента:
 • В случаите, в които е ограничено провеждането на конгресно-конферентни мероприятия, семинари, конкурси, обучения, тимбилдинги, изложения и други обществени мероприятия, планирани да бъдат извършвани в присъствена форма, същите следва да преминат в дистанционна форма /ако е приложимо/. В случай, че същите не могат да бъдат проведени дистанционно, се налага временно спиране на проектните дейности. В случай, че планираните дейности се провеждат в дистанционна форма, бенефициентът на БФП следва да предостави при внасянето на междинен/окончателен отчет доказателствен материал, който да даде разумна увереност на УО относно качественото им провеждане. Бенефициентът следва да предостави подходящи доказателствени материали от проведените събития изпълнявани онлайн чрез платформи (Zoom, MS Teams, Google meet и др.), в т.ч., програма за събитията, изпратени покани в ел. формат до участниците, списък на участниците (логове от платформата, в която се провежда онлайн събитието, където да е видно дата и час на влизане и продължителност на участието), принт – скрийн по време на събитието, където да е видно дата и час от провеждането, както и презентации (където е приложимо). При провеждане на събития, в които планирате да вземат участие по-голям брой лица като например конференции, семинари, форуми и др., следва да уведомите УО, като изпратите линк за събитието в модул „Кореспонденция в ИСУН“.
 • Проектите, в които се предоставят социални услуги на лица и младежи, следва да преминат в дистанционна форма на работа, ако предвидените дейности позволяват тяхното осъществяване. Ангажимент на всеки един бенефициент е запазване на качественото предоставяне на услугите и осигуряване на доказателства за тяхното действително извършване. В случай, че не е възможно осъществяване на дейности в дистанционна форма, изпълняваните договори могат да бъдат временно спрени.
 • Проектите, в които се предоставят социални услуги от резидентен тип могат да продължат да функционират при спазване на препоръките за недопускане и ограничаване разпространението на COVID-19 на Министерството на здравеопазването и РЗИ. Настаняването в новоразкрита социална услуга може да бъде извършвано при спазване на препоръките на Министерство на здравеопазването и РЗИ с цел превенция от COVID-19, както и съгласно допълнителни инструкции дадени от МТСП.
 • В случаите, в които дейностите по проекта не са временно спрени и същите могат да се изпълняват без противоречие на противоепидемичните законови мерки, всички разходи за предоставянето на социални и социално-здравни услуги ще бъдат възстановявани от УО. Освен подписани и сканирани, бенефициентът има възможност да подписва и с електронен подпис документи, касаещи отчитането.
 • В случай на мотивирано искане от страна на бенефициента, УО може да разреши спиране изпълнението на дейностите по всички договори по програмата. В този случай УО няма да възстановява разходи за дейности, извършени през периода на спирането. Срокът на изпълнение се удължава с времетраенето на спирането на изпълнението, без да се засяга възможността за внасяне на изменения в договора. Срокът на изпълнението на проектите може да бъде удължаван най-късно до 30.06.2023г. или крайния срок на операцията, ако завършва след този срок.
 • В случай на мотивирано искане от страна на бенефициента, УО може да разреши удължаване срока на изпълнението на дейностите по всички договори по програмата до края на срока на съответната операция чрез сключване на допълнително споразумение към административния договор. При изявено желание от страна на бенефициента, допълнителното споразумение може да бъде подписано с електронен подпис и от двете страни. Това следва да бъде изрично заявено предварително в съобщение до УО с искането за изменение. В случай на необходимост, УО ще пристъпи към удължаване на периода за изпълнение на съответната операция, но не по-късно от 30.06.2023г.
 • При изпълнение на мерки за осигуряване на субсидирана заетост е допустимо въвеждане на всички предвидени възможности за гъвкаво работно време, включително работа от разстояние. В тази връзка, следва да се водят актуални графици относно промените в продължителността и/или промяната на работа „от разстояние“.
 • За договори, в рамките на които се предоставят обучения, в т.ч. и тези по операция „Умения“, са налице освен горепосочените и следните допълнителни указания:
 • В случай, че бенефициентът е планирал обучения в присъствена форма, същите могат да преминат в дистанционна форма на обучение, като за посочения период на временна ограничителна мярка, проектите свързани с обучения по операцията, следва да преустановят всички планирани и изпълнявани дейности в присъствена и е налице възможност да преминат в дистанционна форма на обучение, при спазване на предварително заложените часове за обучение за всяко едно обучено лице и депозиране на мотивирано искане за промяна.

!!! Бенефициенти, които предвиждат преминаване в дистанционна форма на обучение, следва да изпълнят описаното в съответното ръководство и са длъжни да предоставят на УО график за провеждането на обученията, както и достъп до платформата за обучение преди стартирането на обучението за период до верифициране на ИОП. При отчитане на обучението се прилагат логове от обучението, като задължително от тях е виден периода на активност на всяко обучаемо лице подневно. В случай на каквато и да е промяна, бенефициентът следва да уведоми УО по надлежния ред, минимум 1 ден преди промяната на графика относно промени на учебни дни и часове и най-късно непосредствено преди смяна на преподавател (в случаи на форс-мажорни обстоятелства).

Приложените логове от обучението и разпечатките от електронна платформа, от които е видно, че потребителят е изтеглил и/или работил „онлайн” със съответните учебни материали, практически задачи и междинни тестове, служат за доказателство, че дейността е реално извършена и е спазено изискването за покриване на минимум 80% от заложените часове при обучение по КК и ПК.

В случаите когато, потребителите са изтеглили материали, практически задачи и междинни тестове /ако WEB-базираната платформа позволява това/, учебните часове, определени в графика/учебната програма за съответния предмет или междинен тест, се считат за осъществени, само ако включително следните условия са изпълнени:

 • Приложена е разпечатка от електронната платформа с логовете на лицето подневно и тя доказва, че обучаемото лице е изтеглило необходимите материали, практически задачи и междинни тестове. От разпечатката следва да е видно коя е Обучаващата организация. Разпечатката следва да бъде заверена от Обучаващата организация;
 • Учебният график следва да предоставя ясна информация за броя учебни часове, предвидени за всеки предмет, модул, междинен тест, като разпределението на часовете следва да отговаря на програмата за обучение;
 • Времето от изтеглянето на материалите до провеждането на теста по съответния предмет/модул, е най-малко равно на учебните часове, посочени в графика за конкретния предмет. Това гарантира, че е налице обективната възможност обучаемото лице да изпълни заложените по учебен график часове.

Във всички случаи на провеждане на дистанционно обучение в пакета отчетни документи към искането за плащане, задължително се представя подписана от обучаемото лице „Декларация-дистанционно обучение“ /приложение към настоящите указания/.

С цел придобиване на разумна увереност от страна на УО на ОП РЧР относно реалното провеждане на обученията преминали в дистанционна форма и постигането на очакваните резултати от тях, ще бъдат извършвани следните проверки на етап верификация на внесено искане за междинно/окончателно плащане по проектите:

 • УО ще извършва външна независима проверка на проведените обучения по съответните договори, в съответните професионални направления, специфични обучения и/или обучения за придобиване на ключови компетентности на база извадка, на основание чл. 20 от Наредба № Н-3 от 22 май 2018 г. за определяне на правилата за плащания, за верификация и сертификация на разходите, за възстановяване и отписване на неправомерни разходи и за осчетоводяване, както и сроковете и правилата за приключване на счетоводната година по оперативните програми и програмите за европейско териториално сътрудничество. На случаен принцип ще бъдат избрани определен брой от успешно завършилите обученията лица (получили удостоверение, сертификат, диплом), на които избран от УО на ОПР РЧР външен изпълнител ще проведе повторен изпит/тест, с цел придобиване на разумна увереност от УО за качеството на проведеното обучение.

След приключване на действието на забраната, следва да се  представи на УО на ОПРЧР актуализиран график за провеждане и довършване на временно спрените обучителни дейности.

УО няма да възстановява средства за дейности, проведени в нарушение на горните указания.

Всички указания и препоръки на УО са в съответствие с чл. 39 от ЗУСЕСИФ.

Актуална информация ще намерите на интернет сайта на Оперативната програма www.esf.bg, Министерството на здравеопазването: www.mh.government.bg, както и модул „Кореспонденция” на ИСУН 2020.