Уебинар по Норвежката програма

28.09.2020

176

 

На  8 октомври от 11:30 до 13:30 ч. се организира уебинар за установяване на контакти между български граждански организации и организации от Норвегия, Исландия и Лихтенщайн, във връзка с предстоящото обявяване на втория конкурс за стратегически проекти по Фонд „Активни граждани България“.

Фонд „Активни граждани България“ е на обща стойност 15.5 млн. евро, предоставени изцяло от страните донори - Исландия, Лихтенщайн и Норвегия. Програмата ще функционира до 2024 г. и ще допринася за постигане на общите цели на ФМ на ЕИП и Норвежкия ФМ за намаляване на икономическите и социалните различия и за укрепване двустранните отношения между страните бенефициенти и страните донори. В рамките на конкурсите за набиране на проектни предложения ще бъдат подкрепяни инициативи на граждански организации, които допринасят за:

  • Подобрена демократична култура и гражданска осведоменост;
  • Подкрепа за правата на човека;
  • Овластяване на уязвими групи;
  • Равенството между половете и предотвратяване на насилието по полов признак;
  • Повишаване на ангажимента на гражданите за опазване на околната среда/във връзка с промените в климата;
  • Подобряване на капацитета и устойчивостта на гражданския сектор, в това число на гражданските организации

Уебинарът ще е английски език. Повече информация на: https://www.activecitizensfund.bg/public/portfolios/newsItem.cfm?id=147