Удължават се общинските проекти за битови отпадъци по ОПОС

20.01.2022

215

 

Сроковете на общинските проекти по процедури „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“ и „Втора комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“ по ОП „Околна среда 2014-2020“ (ОПОС), се удължават.

Удължаването ще е при съблюдаване на спецификите на проектите и ограниченията на Регламент 1303/2013 (ЕС) за максимален срок на допустимостта на разходите.

Мотив за това е забавеното изпълнение на дейности по проектите, които се възлагат по реда на Закона за обществените поръчки, в т.ч. обжалване, липса на оферти, прекратяване на процедури за възлагане, необходимост от допълнително технологично време за последващото им обявяване и други. В допълнение, налице са и забавяния при съгласуване на работни проекти, както и продължителни съгласувателни процедури преди приемане на обектите, основно свързани с присъединяването на инсталациите към електроразпределителната мрежа и др.

Данните от ИСУН 2020 показват, че по 2-те процедури се реализират 13 проекта.

По комбинираната процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци, която стартира през 2016 г., в изпълнение са 11 проекта, които се изпълняват от 34 общини, в т.ч. като водещи бенефициенти и партньори. Обща стойност на проектите е 125 млн. лв., а безвъзмездната помощ по тях  е 91 млн. лв. Възстановени към общините по проектите са 41 млн. лв..

По процедурата се финансират проектиране и изграждане на допълнителна инфраструктура /инсталации за предварително третиране на битови отпадъци и компостиращи инсталации за разделно събрани биоразградими и/или зелени отпадъци, инсталации за предварително третиране на смесени битови отпадъци  и инсталации за компостиране на зелени отпадъци и изграждане на екологична инфраструктура.

По втората процедура, стартирала през 2017 г., се реализират 2 проекта за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци. Участващите в тях общини са 7. Проектите са на стойност 23 млн. лв., а безвъзмездната помощ по тях е 17 млн. лв. Плащанията към общините по проектите са под 500 хил. лв.