Удължаване на срока на големия проект на Министерство на здравеопазването по договор BG16RFOP001-4.001-0001-С01 „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ”

12.10.2021

106

Предвид контролните функции на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 (КН на ОПРР 2014-2020) по изпълнението на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 (ОПРР 2014-2020), произтичащи от Регламент (ЕС) № 1303/2013 г. и ПМС №79/10.04.2014 г. и вземайки предвид нуждата от предприемане на корективни мерки от страна на Управляващият орган на ОПРР 2014-2020 по отношение на изпълнението на административен договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-4.001-0001-С01 „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ” с бенефициент Министерство на здравеопазването, Ви информираме за следното:

Договорът се изпълнява в рамките на процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-4.001 „Регионална здравна инфраструктура“, като Министерство на здравеопазването е определено за конкретен бенефициент по Приоритетна ос 4 „Регионална здравна инфраструктура“ на ОПРР 2014-2020 за дейности за модернизацията на системата за спешна медицинска помощ чрез изпълнение на голям проект в съответствие с член 100 от Регламент (ЕС) № 1303/2013.

Проектът е с голяма обществена значимост и значителен принос за изпълнение на целите и индикаторите на Приоритетна ос 4 „Регионална здравна инфраструктура“ на ОПРР 2014-2020 г., а именно осигуряване на равнопоставен 30 минутен достъп до спешна медицинска помощ за 24 - часова диагностика, наблюдение и лечение посредством модернизиране и подобряване на инфраструктурата на системата за Спешна медицинска помощ.

Основните дейности по проекта са обособени в три компонента, както следва:

  • КОМПОНЕНТ №1 – Изпълнение на строително-монтажни дейности в 235 обекта от системата за Спешна медицинска помощ чрез строителство (включително на нови сгради), реконструкция, ремонт, преустройство, подобряване на достъпа за лица с увреждания до сградите, обект на интервенция и на прилежащото им околно пространство.
  • КОМПОНЕНТ №2 - Модернизиране на помещенията чрез доставка на оборудване и обзавеждане за обектите от Спешната медицинска помощ от първи и втори тип.
  • КОМПОНЕНТ №3 - Закупуване на 400 броя линейки за системата на Спешна медицинска помощ.

Към настоящия момент Министерство на здравеопазването отчита забава в изпълнението на дейностите по проекта вследствие на обжалвания по проведени обществени поръчки, свързани с Компонент 1 за строително-монтажни работи в системата на Спешна медицинска помощ, както и необходимост от преобявяване на обществената поръчка по Компонент 3, за закупуване на високо-проходими линейки, по независещи от бенефициента причини. Искането за удължаване с нови 26 месеца се обосновава с прогнозните срокове на стартирането на строителни-монтажните работи на обектите, с прогнозните срокове за преобявяване на обществените поръчки за строителство и за закупуване на високо-проходими линейки, както и със сключването и изпълнението на съответните договори с изпълнителите. 

Предвид че оставащото време до крайния срок на административния договора (23.10.2021 г.), е недостатъчно за реализацията на предвидените в проекта дейности, Управляващият орган на ОПРР 2014-2020 предприема действия за удължаване на срока на административния договор от 36 на 62 месеца, предвид сложността и спецификата на обектите на интервенция, което изисква съответно по-продължително време за тяхното физическото изпълнение.

С оглед изпълнение целите на ОПРР 2014-2020, както и изпълнението на голям проект по смисъла на член 100 от Регламент (ЕС) № 1303/2013, който се осъществява на територията на цялата страна в системата на спешната медицинска помощ, Ви информираме, че УО на ОПРР2014-2020 пристъпва към подход по удължаване на продължителността за изпълнение на договора над максимално допустимата, заложена в Насоките за кандидатстване по процедурата – до 23.12.2023 г.

В случай на коментари, молим същите да бъдат изпращани до Секретариата на КН на ОПРР 2014-2020 – на следните емайли: dimitar.todorinski@mrrb.government.bg и nevena.toneva@mrrb.government.bg, не по-късно от 18.10.2021 г . (понеделник), включително.