Удължаване на Компонент 3 на Патронажната грижа по ОП РЧР

02.12.2020

642


Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОП РЧР), информира за служебно направени промени в критериите за изпълнение на процедура „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3“.

Промяната в критериите е свързана с удължаване срока за изпълнение на Компонент 3 с една година до 2021 г.

Чрез реализирането на Компонент 3 до 30.09.2020 г. броят на лицата от целевата група, които имат нужда от подкрепа е 32 530, което многократно надвишава планираното, като от тях – 1 747 са лицата поставени под карантина. Решението за удължаването е в следствие преизпълнението на индикаторите за изпълнение и резултат, което затвърждава извода, че е налице засилена потребност от този вид услуги.

Удължаването на дейностите по процедура BG05M9OP001-2.101 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3“ до 31.12.2021 г., ще даде възможност на общините и районите на Столична община, които имат спестен финансов ресурс да продължат предоставянето на патронажна грижа за уязвими групи в условията на пандемична обстановка.

Това ще позволи непрекъснатост на услугите и плавен преход към новата процедура, „Патронажна грижа+“, при осигуряване на ясна демаркация и недопускане на двойно финансиране.