Удължаване и разширяване на обхвата на топлия обяд

03.05.2022

386

 

Управляващият орган на Оперативната програма за храни и/или материално подпомагане измени Изискванията за кандидатстване по операция „3.1 - Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19“- https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/7753c636-9ccd-423f-82cb-7472770388c3 

Измененията в Изискванията за кандидатстване по операция „3.1 - Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19, са както следва:

  • удължават се дейностите по предоставяне на топъл обяд до 31.07.2022 г. Общините, които изпълняват договори по операцията, могат да поискат удължаването им, като от 01.06.2022 до 23.06.2022 г. депозират искания за изменението им чрез информационната система ИСУН 2020.
  • разширяват се целевите групи, като подпомогнати могат да бъдат и лица, на които е предоставена временна закрила;
  • в периода от 03.05.2022 г. до 17:00 ч. на 03.06.2022 г. с проектни предложения могат да кандидатстват общини, които не изпълняват договори по операцията към момента. Предложенията се подават по реда и условията на Изискванията за кандидатстване, версия – 6.

Удължаването и разширяването на услугата за предоставяне на топъл обяд стана възможно благодарение на Регламент (ЕС) 2022/562 на Европейския парламент и на Съвета от 06.04.2022 г. за изменение на регламенти (ЕС) № 1303/2013 и (ЕС) № 223/2014 по отношение на Действия по линия на сближаването на бежанците в Европа (CARE). Предложените изменения позволяват наличните средства по линия на инструмента REACT-EU също да бъдат използвани за осигуряване на спешна подкрепа, покриваща основните нужди на миграционните потоци от Украйна.

Следва да се има предвид, че подпомагането с топъл обяд не може да се дублира за едни и същи лица по едно и също време с осигуреното право на хуманитарна помощ за настаняване и изхранване в общ размер на 40 лв. съгласно Решение на Министерски съвет № 145 от 10.03.2022 г. и последващите му изменения.

Към момента по операция „3.1 - Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19“ се изпълняват 189 договора с общини и райони на общини, които предоставят топъл обяд на 53 020 потребители.