Удължава се срокът за набиране на обучители до 15.04.2021 г.

12.04.2021

254

Както вече Ви информирахме, представители на общините могат да станат обучители по проект, който изпълнява НСОРБ:  „Повишаване на знанията, уменията и квалификацията на общинските служители“, финансиран по Административен договор № BG05SFOP001-2.015-0001-C01 от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

В рамките на проекта, НСОРБ сключи договори с външни изпълнители след проведена процедура по ЗОП с предмет „Обучения за подобряване на капацитета на общинските служители“.

За целите на изпълнението на договорите и заложените дейности за подбор на обучители за провеждане на присъствени обучения, се обявява процедура за подбор на обучители в следните направления:

  • „Управление на общинската собственост“;
  • „Устройство на територията“;
  • „Опазване на културно-историческото наследство и развитие на туризма“.
  • „Превенция, управление на кризи и защита при бедствия“;
  • „Управление на водите и екология“;
  • „Управление на отпадъците“.
  • „Предоставяне на социални услуги от общините“;
  • „Ефективно управление на общинското образование“;
  • „Взаимодействие на общините с НПО и бизнеса“.

Подробности за кандидатстването можете да видите тук: https://www.namrb.org/stanete-obutchitel-na-nsorb

По трите обособени позиции крайният срок за приемане на документи се удължава на 15.04.2021 г.

За допълнителна информация можете да се обръщате към посочените в конкретните обяви лица / електронни адреси за контакт или към Маруся Цветкова – ст. експерт „Институционални проекти“ в НСОРБ, тел. 0898 408 712, мейл: m.tsvetkova@namrb.org.