Удължава се срокът за кандидатстване по процедурата за социално-икономическа интеграция на уязвими групи

07.12.2020

222

Управляващият орган на ОП „Развитие на човешките ресурси“ (ОП РЧР) информира за изменения в Условията за кандидатстване по интегрирана процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.056 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ - Компонент 2.

Измененията в Условията, са както следва:
• В т.10 определение за „Доставчици на социални услуги" : Текстът под черта се променя на: „Доставчици на социални услуги“ са вписаните в регистъра на Агенцията за социално подпомагане лица съгл. чл. 18, ал.1, т. 3 и 4 от Закона за социално подпомагане (в сила до 01.07.2020 г.) и съгл. чл. 30 от Закона за социални услуги (в сила от 01.07.2020 г.). След влизане в сила на Закона за социалните услуги, доставчиците на социални услуги са длъжни да се лицензират по реда на закона и предприемат действия за привеждане на предоставяните от тях социални услуги в съответствие с неговите изисквания;

• В т. 16. „Минимален и максимален срок за изпълнение на проекта“: Съкращава се срокът за изпълнение на дейностите по проекта, като същите следва да приключат до 30. 06. 2023 г. ;

• В т. 21. „Краен срок за подаване на проектните предложения“: Удължава се срокът за кандидатстване, като текстовете придобиват следната редакция: По настоящата процедура, проектните предложения следва да се подадат от всички допустими конкретни бенефициенти, не по-късно от 30 юни 2021 г., 17:30 ч. Всяко проектно предложение, което е подадено след крайния срок, ще бъде отхвърлено. Кандидат в процедура може да иска разяснения по отношение на настоящите Условия за кандидатстване в срок до три седмици преди изтичането на срока за кандидатстване, т.е. до 09 юни 2021 г. (включително)........... Разясненията се съобщават по реда на чл. 26, ал. 6 от ЗУСЕСИФ в 10-дневен срок от получаване на искането, но не по-късно от две седмици преди изтичането на срока за кандидатстване, т.е. 16 юни 2021 г. (включително).“
Всички останали текстове в документацията по интегрирана процедура BG05M9OP001-2.056 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ - Компонент 2 остават непроменени.
Изменените Условия за кандидатстване са публикувани в ИСУН 2020 и на следните интернет адреси: https://esf.bg / и https://www.eufunds.bg/