Удължава се срокът за кандидатстване по процедурата за лицата с психични разстройства

15.12.2020

179

 

Управляващият орган на ОП „Развитие на човешките ресурси“ (ОП РЧР) информира за изменения в Условията за кандидатстване по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.062 Социално включване на лицата с психични разстройства и с интелектуални затруднения“.

Измененията в Условията, са в крайния срок за подаване на проектните предложения, като същият се удължава от 31.12.2020 г. на 30.06.2021 г.

Всички останали текстове в документацията по процедурата, остават непроменени.

Изменените Условия за кандидатстване са публикувани на: https://esf.bg/procedures/socialno-vkljuchvane-na-licata-s-psihichni-razstrojstva-i-s-intelektualni-zatrudnenija/

По процедурата допустими кандидати са общините: Дряново,  Своге, Велико Търново, Кюстендил, Столична община, Шумен, Перник, Търговище, Кърджали и Враца.

Максималният размер на проект е 1 млн. лв лева, а общият бюджет на процедурата е 10 млн. лв.

Целта на процедурата е, чрез създаване на центрове за социална рехабилитация и интеграция за лица с психични разстройства и за лица с интелектуални затруднения, да се предоставят подкрепящи социални услуги в общността, за създаване или възстановяване на умения за самостоятелен живот и пълноценно включване в общността според възможностите им.