Удължава се срока и увеличава бюджета на услугите за ранно детско развитие по ОП РЧР

22.10.2020

291

 

Служебно са изменени критериите за избор по операция  „Услуги за ранно детско развитие“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОП РЧР).

Промените са свързани с удължаване срока за изпълнение на операцията с една година, до 2021 г. и увеличаване на бюджета й с 10.5 млн. лв. Допълнителното увеличение на бюджета е изчислено като прогнозна стойност на необходимите средства до края на 2021 г. на база средно месечните разходи на всяка община за предоставяне на услугите, индексирани с ръста на минималната работна заплата за 2021 г. и 10% непреки разходи.

Измененията ще осигурят непрекъсваемост на услугите по проектите на общините, предвид уязвимостта на целевите групи включени в тях и очакваната втора вълна на короновируса.

В рамките на операцията 65 общини реализират проекти предоставящи подкрепа на деца в ранна детска възраст и техните семейства за подобряване на достъпа до здравна грижа, формиране на родителски умения, повишаване на училищната готовност на децата за включване в образователната система, както и предотвратяване на настаняването на деца в специализирани институции. Тези дейности надграждат успешно създадените по Проекта за социално включване, финансиран със заемни средства от Международната банка за възстановяване и развитие /Световна банка/, интегрирани услуги за ранно детско развитие.