Удължава се предоставянето на топлия обяд в условия на COVID-19

02.12.2021

565

 

В Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020), са публикувани изменения в Изискванията за кандидатстване по процедура „3.1 - Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19“ по Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане- https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Active . Измененията касаят промяна на бюджета, удължаване продължителността на операцията и разширяване на съпътстващите обяда мерки, а именно:

- бюджетът се увеличава от 39 млн. лв. на около 64.4 млн. лв.;

-продължителността на предоставянето на обяда се удължава до 30 юни 2022 г.;

- съпътстващите мерки се допълват с такива за повишаване на информираността на хората, относно безпрецедентните изменения в световния климат и как те пагубно влияят върху природата и качеството на живот на хората, като примерни дейности в това направление, са:

  • насочване към различни инициативи за подмяна на печките за твърдо гориво с алтернативни енергоспестяващи топлинни източници;
  • включването на представителите на целевите групи в инициативи за засаждане на дървета на територията на общината;
  • разпространение на информационни материали/ брошури с цел повишаване осведомеността на хората, че с действията си могат да променят хода на събитията и да ограничат изменението на климата, чрез по-ефективно използване на ресурсите и опазване на природата;

Изменено е и Ръководството за реализацията на проектите, в следните направления:

- При извършване на промени в Договора за БФП, касаещи изменение в периода на изпълнение на проектните дейности, както и общия размер на БФП, не се допускат увеличения в броя на потребителите. Общините, които системно не постигат одобрения и договорен брой потребители, следва да предприемат действия за промяна на броя на представителите на целевата група до броя на хората, които реално получават топъл обяд;

- Отпадат задължителните дати за представяне на Искания за плащане от страна на общините, като същите се заменят с такива по двумесечни периоди.

Тъй като договорите на общините изтичат на 10 декември, за удължаването им и непрекъсването на подкрепата с топъл обяд, следва да се предприемат бързи и спешни действия. За целта, общините които желаят да удължат договорите си за БФП, следва да изготвят искания за изменение на договорите, при съблюдаване на следното:

-Запазване на броя на потребителите;

- Удължаване на периода за предоставянето на обяда най-късно до 30 юни 2022 г.;

-Преизчисляване на бюджета съгласно искания срок за удължаване предоставянето на топлия обяд;

!!! Исканията за измененията на договорите за БФП се изпращат чрез ИСУН 2020, не по-късно от 9 декември 2021 г. Получени искания за удължаването на договорите  за БФП извън указания срок, няма да се разглеждат.

Настоящото удължаване на подкрепата за топлия обяд, е в резултат на съвместните и постоянните усилия, които Сдружението и УО на Програмата полагат от средата на м. октомври, включително и чрез личното ангажиране на вицепремиера и служебен министър на труда и социалната политика, Гълъб Донев.

В отговор на апела на НСОРБ за предприемането на спешни действия за продължаването на топлия обяд https://www.namrb.org/nsorb-s-apel-za-svoevremenno-reshenie-po-prodalzavaneto-na-podrepata-s-topal-obiad, с нарочно писмо служебният министър на труда и социалната политика, благодари на всички общини, за загрижеността и старанието, с които се подхожда към най-нуждаещите се лица. Изразява и увереност, че както и до сега, със съвместни дейности ще се осигури нужната подкрепа за изваждането на хиляди наши съграждани от стигмата на бедността.