Удължава на срока за отчетите по ИПГВР по ОПРР

22.12.2020

114


На http://www.bgregio.eu/media/Programirane/2020/22.12.20-MN-IPGVR_MAR2019_Clean.pdf са публикувани изменени Методически насоки за разработване и прилагане на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 (ИПГВР).
Изменена е т. 5. „Финално отчитане на ИПГВР“. Крайният срок за представяне на финалните доклад-отчети за изпълнение на ИПГВР пред Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ (ОПРР) е удължен до 31.03.2021 г.
Изменнението е по предложение на НСОРБ, след получени от общини сигнали, за обективни обстоятелства възпрепятстващи ги до 31 декември т.г., да депозират финален доклад-отчет за изпълнението на ИПГВР.