Трети работен проект на Програмата за околна среда за програмен период 2021-2027

09.02.2021

199

 

В подкрепа на общините, на https://www.namrb.org/operativna-programa-za-okolna-sreda е публикувано резюме на третия работен проект на Програмата за околна среда (ПОС) за програмен период 2021-2027 година.

Резюмето е подготвено от екипа на НСОРБ, на база публикувания работен проект на ПОС, одобрен от Тематичната работна група по подготовката на програмата и предоставен на Европейската комисия в края на м. януари за неформални преговори.

Предвижда се бъдещата програма да инвестира в пет приоритетни области- води, отпадъци, биологично разнообразие, риск и изменение на климата и въздух.

Индикативният бюджет на ПОС е в размер на 1.926 млрд. евро, от които 1.557 млрд. евро е приносът на ЕФРР и КФ. Най-мащабни са предвидените инвестиции в секторите „води“ и „въздух“, които са с дял от бюджета на бъдещата програма от 38% и 27%.