Третата версия на Плана за възстановяване и устойчивост

20.04.2021

210

 

На https://www.nextgeneration.bg/#modal-one  е публикувана трета версия Плана за възстановяване и устойчивост на Република България.

В сравнение с изданието на стратегическия документ от февруари т.г. новата версия е в обем от почти 300 страници, при предходни 214.

Формулираната обща цел на документа за икономическо и социално възстановяване от кризата, породена от COVID-19 пандемията, се запазва. Запазват се и 8 от 9-те количествени цели, както тази за гигабитовата свързаност през 2025 г. от 98% от населението на страната се променя на високоскоростна цифрова свързаност през 2025 г. с достъп на 100% от домакинствата.

Планът включва 49 инвестиции и 36 реформи или една инвестиция и 5 реформи в повече от версията от м. февруари. Те отново са структурирани в четирите досегашни стълба,  които обаче са с променен финансов дял от общия бюджет на Плана, който вече възлиза почти 15 млрд. лв. при досегашни 14.4 млрд. лв. Стълбовете са:

 

1.Иновативна България: цели повишаване на конкурентоспособността на икономиката и трансформирането й в икономика, базирана на знанието и интелигентния растеж- 26% от бюджета на Плана;

 

2.Зелена България: фокус върху устойчивото управление на природните ресурси, позволяващо задоволяване на текущите нужди на икономиката и обществото, при запазване на екологичната устойчивост, така че тези потребности да могат да продължат да бъдат удовлетворявани и в дългосрочен план- 34.6% от бюджета на Плана;

 

3.Свързана България: акцентира върху осигуряването на предпоставки за повишаването на конкурентоспособността и устойчивото развитие на районите на страната, каквито са подобряването на транспортната и цифрова свързаност, както и насърчаването на местното развитие, въз основа на специфичния местен потенциал- 21.9% от бюджета на Плана;

 

4.Справедлива България: специален фокус върху групите и лицата в неравностойно положение за постигане на по-включващ и по-устойчив растеж и споделен просперитет за всички, както и с акцент върху изграждането на ефективни и отговорни публични институции, чувствителни към нуждите на бизнеса и потребностите на гражданите- 16.5% от бюджета на Плана.

 

Планираите през февруари програми, проекти и мерки по Плана, се запазват, като една част от тях са и изменени мерки, бюджети и срокове за реализация, от аналогичните им в предходния вариант на документа. Включена е и една нова инвестиция за Инструмент за по-добро стратегическо планиране и стратегическо управление на изпълнението. Тя предвижда надграждане на информационната система „Мониторстат“ на Националния статистически институт в инструмент за стратегическо планиране, както и за мониторинг на изпълнението и отчетност на всички стратегически документи на централното правителство.  Общият планиран ресурс за нея е 1 млн. лв. с период на изпълнение 2021-2025 г.

 От Програмите и мерките в Плана от интерес за общините, са изменени:

  • Програмата за енергийна ефективност в сграден фонд: намален бюджет и включени и инвестиции в сгради на БАН, в частта финансиране на мерки за енергийно обновяване на държавни и общински сгради;
  • Програмата за финансиране на единични мерки за енергийна ефективност в еднофамилни сгради и многофамилни сгради, които не са свързани към топлопреносни и газопреносни мрежи: намален бюджет и съкратен обхват;
  • Пилотната схема за помощ за обновяване на подвижен състав за градски и междуградски транспорт „Зелена мобилност“ вече е с наименование Подкрепа за устойчива градска мобилност чрез мерки за развитие на екологични, безопасни, функционални и енергийно ефективни транспортни системи. Допустимите по нея дейности включват интегриране на нискоемисионни или нулевоемисионни превозни средства на градския транспорт в транспортната система на градовете, изграждане на електрически зарядни станции за превозни средства на градския транспорт, изпълнение на инфраструктурни мерки за безопасна градска мобилност, насочени към уязвимите участници в движението – пешеходци и велосипедисти, както и разработване/актуализиране на генерални планове за организация на движението. Общият планиран ресурс от 100 млн. лв. се запазва;
  • Програмата за изграждане/доизграждане/ реконструкция на водоснабдителни и канализационни системи, вкл. и пречиствателни станции за отпадъчни води за агломерациите между 2 000 и 10 000 е.ж.: уточнено е, че дейностите за изграждане, реконструкция и модернизация на канализационни и водоснабдителни системи, пречиствателни станции за питейни и отпадъчни води, ще са в 17 агломерации и включените в тях населени места, с големина между 5 000 и 10 000 е.ж. В съответствие с реформата във ВиК сектора, в обхвата й са включени само агломерации, които са на територията на консолидиран ВиК оператор и за които има вече изготвени регионални прединвестиционни проучвания. По този начин в обхвата на програмата попадат следните агломерации на територията на области Бургас, Варна, Добрич, Кърджали, Пловдив, Силистра, Сливен, Стара Загора, Ямбол, Смолян и Столична община: Девня, Генерал Тошево, Павел баня, Дулово, Ахтопол, Крумовград, Девин, Гълъбово, Стралджа, Долни чифлик, Съединение, Котел, Ботунец, Кремиковци-Сеславци, Панчарево-Кокаляне, Волуяк и Рогош – Скутаре. Общият планиран ресурс е редуциран на 605.8 млн. лв.;
  • Подкрепата на пилотна фаза за въвеждане на строително информационното моделиране (СИМ/BIM) в инвестиционното проектиране и строителството като основа за цифрова реформа на строителния сектор в България и тази за модернизация на материалната база и въвеждане на иновативни технологии за лечение на населението на опорни държавни и общински лечебни заведения, са със завишен ресурс.

 

Резюме на третия вариант на Плана, изготвено от екипа на НСОРБ може да намерите на интернет-страницата на НСОРБ, на: https://www.namrb.org/plan-za-vazstanoviavane-i-ustojtchivost-na-balgariia-versiia-3