Търсят се партньори по Програма „Интеррег Европа“ 2021-2027

03.05.2022

153

 

По Програма „Интеррег Европа“ 2021-2027, се търсят водещи партньори и други партниращи организации за реализацията на следните 4 –ри проектни идеи:

  • CATAPULTs за регионален бизнес – общата цел на проекта е да предостави подкрепа на МСП, регионални и местни икономически оператори за подобряване на тяхната конкурентоспособност и прилагане на  мерки, насочени към поставяне на местната икономика на устойчив и приобщаващ път, създаване на нови работни места, смекчаване на социално-икономическите последици от кризата с COVID-19, както и катализиране на ново, по-екологично и по-справедливо възстановяване. Бюджет на проекта - около 2 млн. евро.
  • Проект Green Target -  с основна цел подобряване на енергийната ефективност в предприятията в регионите на ЕС. Във фокуса на проекта ще е предоставянето на подкрепа на МСП, регионална и местна икономика и  оператори да ръководят зеления и цифров преход и да прилагат действия, целящи насочване на местната икономика към устойчив и приобщаващ път, намаляване на емисиите парникови газове, създаване на нови работни места, смекчаване на социално-икономическото въздействие на кризата от COVID-19 и ускоряване на ново, зелено и по-справедливо възстановяване. Релевантни за включване в проекта са общини, регионални организации с фокус върху МСП, както и бизнес инкубатори. Общият бюджет е 1-2 млн. евро, с продължителност на изпълнение 3-4 години.
  • CONE@Y (Ангажиране, свързване и овластяване на младите за развитието на устойчив културен туризъм)  – целта е да се се ангажират регионите на ЕС и местните власти в овластяването и свързването на младите хора за участие в популяризирането на културното наследство, разработването на иновативна, устойчива туристическа политика, включително творчески индустрии и разработване на туристически продукти, дигитализация и изграждане на капацитет за развитие на предприемачески умения. Партньорите по проекта ще бъдат ангажирани със следните дейности: Анализ: Творчески потенциал на младежта за популяризиране на културното наследство и развитие на туризма; Междурегионални най-добри практики / семинари за тематичен обмен: 1) Възможности за младежка заетост, социално, икономическо и професионално развитие (скрити) в културния туризъм; 2) Създаване на младежки иновативни културни туристически продукти в отдалечени, по-малко атрактивни туристически дестинации; 3) Дигитализация, младежка интерпретация и специализация на (новооткрити) туристически атракции в отдалечени райони; Изграждане на младежки капацитет; Работни срещи за заинтересованите страни на местните партньори; Мерки за дигитализация.
  • SUCCESS (Регионите и градовете за успешни европейски социални и кръгови истории)- целта на проекта е  да създаде платформа за сътрудничество и обмен, свързваща партньорски региони, градове, изследователи и организации на гражданското общество и да обедини техните усилия в прилагането на политическа рамка, подкрепяща бизнес моделите с кръгова икономика. Дейностите, извършвани на местно, регионално и междурегионално ниво ще са насочени към мобилизиране на различни заинтересовани страни, с цел образоване, ангажиране и овластяване на организациите с кръгова икономика, за да станат по-подходящи в бизнес иновациите, заетостта и конкурентоспособността. Партньорите по проекта ще бъдат ангажирани в следните комбинирани набори от дейности: 1: Изследвания – регионални/местни политически рамки, които карат кръговата икономика да работи за хората, събиране на успешни истории, препоръки за планиране на последващи действия за прехвърляне на извлечените поуки в съответните политически инструменти;  2: Повишаване на осведомеността – Три годишни междурегионални панаира, организирани от различни партньори, събиращи социални предприятия, привърженици на кръговата икономика, презентации на казуси, лични свидетелства за успешни истории, рискове и възможности за растеж, предизвикателства и перспективи за професионално развитие; 3: Изграждане на капацитет за: ) регионални/местни политики и лица, вземащи решения;  б) изграждане на капацитет за организации на гражданското общество; 4: Регионални мрежови семинари за заинтересовани страни - към разработване на бизнес модели с кръгова икономика, включително примери за процеси на кръгова икономика, мерки в подкрепа на устойчивото потребление, фокусиране върху секторите с висок потенциал за развитие на кръговата икономика като: електроника и ИКТ, батерии, и превозни средства, опаковки, пластмаси, текстил, строителство и сгради, храна, вода и хранителни вещества;

 

При интерес за участие в проектните идеи, може да се свържете с Danilo Crastolla на avv.danilo@crastolla.com, телефон: 0039 371 4482444