Струмяни: Общината подписа споразумение за сътрудничество със съюзи на трудово-производителните кооперации

Днес в сградата на община Струмяни, след проведена работна среща, бе подписано Споразумение за взаимодействие и дългосрочно сътрудничество между община Струмяни, Национален Съюз на трудово-производителните кооперации, Окръжен Съюз на ТПК-Благоевград и Градски съюз на Трудово-производителните кооперации.
Идеята на сключеното партньорско споразумение е горе цитираните организации да обединят своите усилия, съобразно разполагаемите ресурси, капацитети и възможности, с цел осъществяване на сътрудничество, което да допринесе за подобряване на условията за реализиране на социално предприемачество в община Струмяни, която работи активно за икономическото си и социално развитие и за решаване на проблемите, свързани с подобряване на социалните дейности, намаляване на безработицата и създаване на условия за трудова заетост.