Месечни справки към МРРБ за вписаните сдружения в публичните регистри на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост ще се подават и приемат единствено по електронен път

11.11.2021

128

Считано от 15.11.2021 г. месечните справките към МРРБ за вписаните сдружения в публичните регистри на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост ще се подават и приемат единствено по електронен път

В изпълнение на задълженията по чл. 12, ал. 2 от Наредба № РД-02-20-8 от 11.05.2012 г., кметовете на общините ежемесечно подават справка до министъра на регионалното развитие и благоустройството за вписаните сдружения (и евентуални промени по същите) в поддържания от тях публичен регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост. Те следва да предоставят информация за - наименованието на сдружението, неговият адрес, срокът, за който е учредено, предметът на дейност, представените идеални части в сдружението, имената и адресът на членовете на управителния съвет (управителя) и начинът на представителство.

За предоставянето на необходимата информация до министъра на регионалното развитие и благоустройството е разработена съвместно с МРРБ електронна услуга, чрез която да се улеснят кметовете при изпълнение на това тяхно задължение. Считано от 15.11.2021 г. справките към МРРБ ще се подават и приемат единствено по електронен път чрез Единния модел за заявяване, плащане и предоставяне на електронни услуги.

Заявяването на услугата става в следната последователност:

  • В портала bg изберете услуга 85001 или директно на електронен адрес https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi%20na%20uslugi/ministerstva/uslugi-85/85001 ;
  • Изтеглете заявлението;
  • Съхранете електронната форма на Вашия компютър;
  • Отворете формата с Adobe Reader;
  • Попълнете всички полета с изискваната информация;
  • След попълване на полетата подпишете документа с Вашия квалифициран електронен подпис (КЕП), за да се генерира уникален номер на заявката;
  • Прикачете в системата за еФорми;
  • Изберете общинската администрация, от чието име подавате;
  • Изпратете.

При необходимост от допълнителна информация можете да се обръщате към г-жа Цветелина Тодорова – експерт, анализатор на работни процеси II степен в ДАЕУ, тел. +359 897 063 736, ел. поща: tttodorova@e-gov.bg.