Стартира Програма Interreg Euro-Med

19.11.2021

490

На 2 декември в Лисабон, ще се състои откриващото събитие по Програма Interreg Euro-MED 2021-2027 под надслов „Мисия 2021-27: Насочване към по-зелено Средиземноморие“ https://interreg-med.eu/events/launch-of-the-interreg-euro-med-programme/ Събитието е във времевия диапазон 13.30 часа- 16.30 часа (португалско време) и ще е както присъствено, така и предавано онлайн.

Поради ограниченията свързани с пандемията от  COVID-19, само 300 души ще участват присъствено, като регистрация може да се направи до 24 ноември 2021 г. на: https://interreg-euro-med.eu/en/

По време на събитието, ще бъде представена Програмата и предстоящите покани за набиране на проекти по нея, първата от които се очаква да стартира през февруари 2022 г.

В Програмата за транснационално сътрудничество Interreg Euro-MED участват 63 региона от 14 европейски държави: България (цялата територия), Гърция, Испания, Франция,  Хърватска, Италия, Кипър, Малта, Португалия, Словения, Албания, Босна и Херцеговина, Черна гора и Северна Македония. Програмата има 3 Приоритета, за по-интелигентно Средиземноморие, по-зелено  Средиземноморие и управление.

Дейностите обект на подкрепа, са насочени към:

  • Развитие на сътрудничество в рамките на транснационални клъстери и насърчаване на транснационални коалиции (публично-частно сътрудничество), интернационализация и екстроверсия на МСП;
  • Подкрепа на устойчиви практики за намаляване и превенция на отпадъците, справяне с генерирането на отпадъци и свръхопаковане – с акцент върху пластмасата;
  • Насърчаване на икономическото възстановяване на отпадъците и превръщането им в ресурс;
  • Подкрепа и насърчаване на кръгови и устойчиви практики в туризма и културни и творчески индустрии;
  • Подпомагане на публичните органи при разработването и приемането на стратегии за преход към кръгова икономика;
  • Превенция и намаляване на рисковете от природни, екологични и причинени от човека бедствия;
  • Инвестиции в защитени морски зони и зони по Натура 2000 и др.

Подпомагането ще е под формата на грантове, като местните и регионалните власти са сред основните цели групи по всички приоритети на Програмата и специфичните им цели.  Очакванията са Програмата да е с бюджет от 232 млн. евро.