Стартира проекта за иновативни мерки за смекчаване и адаптация към изменението на климата в общините

05.02.2021

233

Започна изпълнението на  проект  „Прилагане на иновативни мерки за смекчаване и адаптация към изменението на климата в общините в България“ по Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“ (ООСКП), финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. https://www.eeagrants.bg/programi/okolna-sreda/novini/startira-izplnenieto-na-proekt-za-prilagane-na-inovativni-merki-za-klimata-po-programa-ooskp.

Проектът е предефиниран и се изпълнява от Националния Доверителен Екофонд (НДЕФ)  в партньорство с общините София, Пловдив, Варна, Бургас, Кърджали, Русе, Стара Загора, Сливен и норвежката асоциация на местните власти (KS). Общият  размер на финансова помощ е 2.8 млн. евро, а продължителността на проектните дейности ще бъде в рамките на до 42 месеца.

Целта на проекта е подобряване капацитета на местните власти за планиране, мониторинг и прилагане на конкретни мерки за смекчаване на въздействието и адаптация към климатичните промени. Проектът ще подкрепя осемте общини партньори за оценка на стратегическите им планове и програми и приложените досега мерки за смекчаване и адаптация към изменението на климата, като същевременно ще се идентифицират пропуските и потенциалните рискове. Общините партньори, са сред тези с най-висок риск от природни бедствия като наводнения, свлачища, пожари и/или високи температури, комбинирани със засушаване, причиняващи воден стрес. В резултат на проекта ще бъде възможно прилагането на най-съвременни знания, опит и пилотни иновативни мерки за градско планиране. Резултатите и добрите практики от неговото реализиране ще бъдат широко разпространени в останалите български общини.