МТСП стартира процедурата по разработване на регионалните програми за заетост

04.05.2022

348

В НСОРБ постъпи писмо от министъра на труда и социалната политика, г-н Георги Гьоков, с което ни уведомява че в изпълнение на Националния план за действие по заетостта през 2022 г. (НПДЗ, 2022) Министерството на труда и социалната политика стартира процедурата по разработване на регионалните програми за заетост.

Законът за насърчаване на заетостта предвижда реализирането на една Регионална програма за всяка административна област. Съгласно нормативните изисквания програмата трябва да съответства на целите на държавната политика по заетостта и да е съобразена с националните и регионалните приоритети, определени в стратегическите документи и НПДЗ, 2022. Заделените средства от държавния бюджет за реализация на регионалните програми за заетост през 2022 г. са над 48 млн. лв., което е 4 пъти повече в сравнение с предходната година и е израз на засилена подкрепа от държавата за хората в уязвимо положение и бизнеса в регионите. В писмото се посочва, че значително по-големият финансов ресурс през настоящата година предполага и широк териториален обхват на регионалните програми. Планирана е заетост на 9 150 безработни лица.

В съответствие с изискванията на Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта областният управител трябва да издаде заповед за сформиране на комисия за разработване на Регионалната програма за заетост на областта, която да извърши оценка и подбор на постъпилите проектни предложения от областната и общинските администрации.

Към всяка Регионална програма за заетост е необходимо да се приложат следните документи:

- заповед за създаване на комисията за разработване на Регионална програма за заетост на областта;

- протокол от заседанието на комисията по заетост към областния съвет за развитие, на което програмата е одобрена (необходимо е протоколът да съдържа информация и за приложената методика за оценка, съгласно чл. 25а, ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта).

В писмото е указано, че в срок до 20.05.2022 г.  следва  да се изпратят в Министерството на труда и социалната политика за утвърждаване регионалните програми за заетост, с необходимите приложения.

С пълния текст на писмото и приложенията към него можете да се запознаете от "Документи", по-долу.