Стартира набирането на проекти по процедура „Образование и грижи в ранна детска възраст“

08.06.2021

181

 

Обявена е за кандидатстване процедура „Образование и грижи в ранна детска възраст“ по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, подкрепена от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021 г. : https://www.eeagrants.bg/programi/mestno-razvitie/novini-1/obyavyavane-na-proczedura-za-podbor-na-proektni-predlozheniya-%E2%80%9Eobrazovanie-i-grizhi-v-ranna-detska-vzrast%E2%80%9C,  

Допустими кандидати са: Общините в Р България с най-малко три социално изолирани общности с концентрация на проблеми, създаващи риск от бедност, социално изключване и маргинализация и с не по-малко от 300 деца на възраст 0-6 години. Приоритет ще имат общините в необлагодетелствани райони с процент на ромското население над 5%. При партньорство планираните дейности трябва да бъдат насочени едновременно към представителите на уязвимите групи от всички общини – партньори по проекта. Всяка община може да участва (като кандидат или партньор) само в едно проектно предложение. Приоритет ще имат проекти, изпълнявани в партньорство с други общини за постигане на общите цели.

Крайният срок за кандидатстване по процедурата е 15.09.2021 г. до 18 часа.

На 10.06.2021 г., програмният оператор на Програмата ще проведе информационен ден във връзка процедурата за подбор на проектни предложения, като ще разясни на потенциалните кандидати технически подробности относно насоките за кандидатстване.

Насоките за кандидатстване и останалите документи по процедурата са публикувани на https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/7ae1575e-a627-447d-9941-c7dedb6c7b22.

.