Становище по публикувания за обществено обсъждане проект на ПРР 2021-2027

16.04.2021

114

 

НСОРБ депозира становище по публикувания за обществено обсъждане проект на Програмата за развитие на регионите за периода 2021-2027 (ПРР).

В становището ни, на база вътрешно общинските дискусии по проекта на бъдещата програма, предложихме:

  • Да се заложат и мерки за подкрепа на общинското здравеопазване от извънболничната помощ, като инвестиции в подобряване на инфраструктурата и специализирано оборудване, и по-конкретно за общинските Диагностично-консултативни центрове (ДКЦ). Мотивите ни са, че по данни на НСИ функционират 59 общински ДКЦ, които предоставят специализирана доболнична медицинска помощ в амбулаторни и домашни условия, извършват здравни, диагностични и профилактични дейности, полагат грижи за здравето на голяма част от населението и др.. Тези общински структури от системата на здравеопазването, до момента не са били обект на подкрепа от европейските фондове. Същевременно наложилото се извънредно тяхно ангажиране в адресирането на пандемията предизвикана от Covid-19, доказа че ДКЦ-тата са в състояние успешно да оказват разностранна подкрепа на гражданите, като по този начин намаляват огромният натиск върху лечебните заведения по обслужването на пациенти с коронавирус и желаещи да получат антиковид ваксина. Осигуряването на подкрепа от ПРР за общинските ДКЦ, (комбинация грантове и финансови инструменти или само чрез финансови инструменти, с оглед на статута им на общински търговски дружества) логично ще надгради инвестициите по предходните оперативни програми за регионално развитие в спешната и болничната помощ, като заедно със заложените мерки на национално ниво за подкрепа на здравеопазването, ще допринесе и за по-пълната реализация на целите на ПРР в отговор на регионалните дисбаланси в достъпа на голяма част от населението ни до здравна помощ. В тази връзка бъдеща подкрепа за общинските ДКЦ би могла да се обвърже с идентифицирани в ПИРО нужди от инвестиции в тях;
  • Да се заличат или прецизират текстове в описанието на Приоритет 1 „Интегрирано градско развитие“ указващи, че Плановете за устойчива градска мобилност (ПУГМ) са част от Плановете за интегрирано развитие на общините (ПИРО) и аналогично по Приоритет 2 „Интегрирано териториално развитие на регионите“, указващ че ПУГМ са част от ПИРО/ИТСР на регионите от ниво 2.

Пълният текст на становището ни https://www.namrb.org/operativna-programa-za-razvitie-na-regionite