Становище по Наредбата за финансовите корекции

25.07.2019

576

След оживени дискусии на заседанието на Постоянната комисия по управление на европейските фондове, проведено на 22 и 23 в гр. Пловдив, НСОРБ финализира общото становище на общините по публикувания за публично обсъждане проект за изменение на Наредбата за посочване на нередности, представляващи основания за извършване на финансови корекции, и процентните показатели за определяне на размера на финансовите корекции по реда на ЗУСЕСИФ.

 В становището си НСОРБ настоява:

-да се включат разпоредби за специфичните случаи, в които не се налагат финансови корекции на бенефициентите, както и такива за съблюдаването на погасителната им давност;

-да не се налагат финансови корекции, в случаите, при които констатираното нарушение няма и не би имало реално или потенциално финансово отражение;

-когато се констатира нарушение, без да е сключен договор с изпълнител на обществена поръчка, бенефициентите да могат да обявят нова процедура;

-да се разяснят понятия предполагащи субективно тълкуване и неравнопоставено третиране на бенефициентите;

-да се намалят и унифицират някои процентни показатели на корекциите по чл. 20, ал. 2 и 3 от ЗОП;

- да се изясни и как ще се процедира със започнати, но неприключили процедури по налагане на финансови корекции, след влизането в сила на настоящата Наредба

 

НСОРБ благодари на експертите от общините и на членовете на Постоянната комисия по управление на европейските фондове, които предложиха съществени и резонни коментари и бележки по проекта за изменението на Наредбата!

Със становището можете да се запознаете на: https://www.namrb.org/normativna-uredba